ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่ มีผล 1 ต.ค.

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่ มีผล 1 ต.ค.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ ขายปลีกไม่เกิน 72 บาท/ซอง เสียภาษี 25% และขายปลีกเกิน 72บาท/ซอง เสียภาษี 42% มีผล 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่17) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และใช้พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังนี้
 

บุหรี่ซิกาแรต ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 72 บาทตามมูลค่า ให้ใช้อัตราภาษี 25% และตามปริมาณ 1.25 บาท/มวน และ ราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 72 บาท ตามมูลค่า ให้ใช้อัตราภาษี 42% และตามปริมาณ 1.25 บาท/มวน

ยาเส้น ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยเก็บตามปริมาณหน่วย กำหนดให้ หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม ให้ใช้อัตราภาษีหน่วยละ 0.025 บาท และอื่นๆ กำหนดให้ หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม ให้ใช้อัตราภาษีหน่วยละ 0.10 บาท