ราชกิจจาฯ ประกาศดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.33 อีก 3 เดือน

ราชกิจจาฯ ประกาศดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.33 อีก 3 เดือน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของรัฐบาล นายจ้าง และ ผู้ประกันตน ม.33 อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย. - พ.ย.2564 เพื่อช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างฝ่าวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ. 2564 ความว่า

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 46 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564

ข้อ 3 ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ตามบัญชีอัตราเงินสมทบ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้

 

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก.

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ข.

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

 

สุชาติ ชมกลิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ราชกิจจาฯ ประกาศดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.33 อีก 3 เดือน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน โดยกำหนดให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราที่เหมาะสม เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของนายจ้าง และผู้ประกันตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการณ์ ทางสังคมในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องออก กฎกระทรวงนี้