ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาขึ้นอัตรา “ภาษีน้ำหวาน” อีก 1 ปี

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาขึ้นอัตรา “ภาษีน้ำหวาน” อีก 1 ปี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายเวลาปรับขึ้นอัตรา “ภาษีน้ำหวาน” อีก 1 ปี เยียวยาผู้ประกอบการเครื่องดื่ม ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2564

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ในประเภทที่ 02.02 น้ำแร่ และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาล หรือสารที่ทําให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผัก ตามประเภทที่ 02.03 ตอนที่ 2 สินค้าเครื่องดื่ม ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาขึ้นอัตรา “ภาษีน้ำหวาน” อีก 1 ปี ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาขึ้นอัตรา “ภาษีน้ำหวาน” อีก 1 ปี ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาขึ้นอัตรา “ภาษีน้ำหวาน” อีก 1 ปี

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาขึ้นอัตรา “ภาษีน้ำหวาน” อีก 1 ปี

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราภาษีสรรพสามิต สําหรับสินค้าเครื่องดื่มบางประเภท และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่ม เข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาล และสามารถละลายน้ำได้ในอัตราเดิมออกไปอีกหนึ่งปี 

จากช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และเลื่อน ระยะเวลาในการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้าดังกล่าวในระยะต่อไปออกไปอีกหนึ่งปี เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบอุตสาหกรรม จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

คลิกอ่านประกาศเพิ่มเติม