“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.ลำปาง

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.ลำปาง

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.ลำปาง

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.ลำปาง

วันนี้ (17 ก.ย.64) เวลา 10.50 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 759 ถุง ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.ลำปาง

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จำนวน 8 ครอบครัว และในพื้นที่ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จำนวน 8 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 100 ตำบล 931 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือ ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ประกอบกับในบางพื้นที่สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขาและราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ริมห้วย ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎร ถนน พื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน 3 อำเภอ 6 ตำบล 23 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 759 ครัวเรือน

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.ลำปาง

ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้ องคมนตรี เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ไขสถานการณ์เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อแต่ละหน่วยงานน้อมนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที และไม่ให้เกิดซ้ำอีก กับกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน และเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วนต่อไป

“ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.ลำปาง “ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.ลำปาง “ในหลวง” พระราชทานถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.ลำปาง