ดาวน์โหลด! แบบฟอร์ม "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" แก่นักเรียนในสังกัดศธ.

ดาวน์โหลด! แบบฟอร์ม "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" แก่นักเรียนในสังกัดศธ.

ศธ.เปิดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารสำรวจ-สรุป-แสดงความประสงค์-แบบคัดกรอง การ "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" ให้แก่นักเรียนในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมแถลงข่าว “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” โดยจะเริ่ม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ 12-18 ปี ครอบคลุม ปวช./ปวส. ทุกสังกัด นั้น

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการดำเนินการ ดังนี้

 

  • แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม"ฉีดวัคซีนไฟเซอร์"

1. แบบสำรวจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า แต่ละห้องเรียน
2. แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer แยกแต่ละสถานศึกษา
3. แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ รายจังหวัด
4. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
5. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
6. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
7. แบบสรุปผลการให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

 

  • เช็คช่องทางดาวน์โหลดก่อนฉีดวัคซีน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สื่อวีดิทัศน์ InfoGraphic เพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ได้ที่นี่

https://www.moe.go.th/แบบฟอร์มการฉีดวัคซีน/45903