‘กรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ ช่วยเหลือผู้ป่วย 'โควิด-19'

‘กรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ ช่วยเหลือผู้ป่วย 'โควิด-19'

"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" ระลอกใหม่ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน "ยาฟาวิพิราเวียร์" จำนวน 70,000 เม็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีม

วันนี้ (1 พ.ค.64) เวลา 13.45 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

161987529342

จึงโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหายาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 70,000 เม็ด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 10,000 เม็ด แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 50,000 เม็ด และพลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 10,000 เม็ด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

161987529312

การนี้ ทรงมีพระดำรัสแก่คณะฯ ผู้เข้าเฝ้าฯ พร้อมพระราชทานกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงวิกฤติโควิด-19 ในทุกภาคส่วน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุ่มเท เสียสละ และร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชม ที่ผ่านมาทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกภาคส่วน ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

161987527939

รวมทั้งบุคลากรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพกองทัพอากาศ 2 สนามกีฬาจันทรุเบกษา กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถขอความอนุเคราะห์ และนำไปใช้ในกรณีเครื่องมือไม่เพียงพอ 

161987530991

นอกจากนี้ ยังโปรดเกล้าฯ ให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พัฒนาสูตรเจลแอลอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาล หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ปวงชนชาวไทย

161987530472

161987528031

161987530299

161987528968