'ในหลวง-พระราชินี' พระราชทานถุงพระราชทานให้ปชช. 50 ชุมชน

'ในหลวง-พระราชินี' พระราชทานถุงพระราชทานให้ปชช. 50 ชุมชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) นพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 10,348 ถุง ไปมอบแก่ประชาชน รวม 50 ชุมชน ใน 4 เขต ได้แก่เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว เขตบางกะปิ และเขตบึงกุ่ม อาทิ ชุมชนทรัพยสินเก่า ชุมชนวัดเทพลีลา ชุมชนซอยลาดพร้าว 80 แยก 11 ชุมชนสุเหราแดง ชุมชนเกาะจวน ชุมชนวิมานสุข ชุมชนลำสาลี ชุมชนวังโสม ชุมชนสามัคคีพัฒนา ชุมชนชอยสมหวัง ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม และชุมชนวัดพิชัย เป็นต้น

รวมตั้งแต่วันที่ 5 – 13 เมษายน 2563 เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ รวม 70,348 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณา และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า

158685623315

158685630266

158685633825