โปรดเกล้าฯ 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ' รองปธ.ที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

โปรดเกล้าฯ 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ' รองปธ.ที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

ราชกิจจาฯ เผยแพร่โปรดเกล้าฯ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ" รองประธานที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (30 สิงหาคม 2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วย เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

โปรดเกล้าฯ 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ' รองปธ.ที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ทั้งนี้ ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ ทั้งทางด้านการแพทย์การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี ด้วยหัวใจ ดังนี้

รองประธานที่ปรึกษา
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

องค์ประธานกรรมการ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก ๓๖ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ' รองปธ.ที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

โปรดเกล้าฯ 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ' รองปธ.ที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข