โปรดเกล้าฯตั้งคณะกก.โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า-อุทยานกาญจนบุรี

โปรดเกล้าฯตั้งคณะกก.โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า-อุทยานกาญจนบุรี

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี "ในหลวง-สมเด็จฯพระราชินี" ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

เนื่องจากพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย โดยขึ้นทะเบียนขององค์การยูเนสโกร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เมื่อปี พ.ศ. 2534 มีประชากรอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก และมีปัญหานานับประการทั้งด้านคมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค การศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน

ทั้งนี้ ชุมชนชายแดนนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศจึงสมควรมีการบูรณาการการพัฒนาชุมชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาประเทศและสังคม โดยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากโดยตรง อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ชุมชนที่จะเข้าไปพัฒนานั้น ต้องมีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา โดยการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี จะเป็นต้นแบบที่ดีในการให้ภาครัฐนำไปเป็นแบบในการปฏิบัติช่วยเหลือชุมชนแห่งอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรีไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

640_ecca7aa6gb59j7jegba6j

640_fejaadaae7b6fkg8iabg5

640_67fd9ca98hbg7b9fa6h57