ในหลวง มีพระราชสาส์นในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมัลดีฟส์

ในหลวง มีพระราชสาส์นในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐมัลดีฟส์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ความว่า  

ฯพณฯ นายอิบรอฮีม มุฮัมมัด ศอลิห์

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์

 กรุงมาเล

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟส์มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันยังประโยชน์ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ได้เจริญงอกงามมั่นคงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟส์จะร่วมมือกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพและความร่วมมือกันให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว