19 ก.ค.นี้ โอนเงิน "เบี้ยผู้สูงอายุ" เข้าบัญชี 4 งวดรวด

19 ก.ค.นี้ โอนเงิน "เบี้ยผู้สูงอายุ" เข้าบัญชี 4 งวดรวด

สูงวัยเฮ ! 19 กรกฎาคม 2565 กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 4 งวดรวด "เบี้ยผู้สูงอายุ" แต่ละช่วงอายุรับคนละเท่าไหร่ ?

ติดตามความคืบหน้า ตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี  การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท 

โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565) 

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง  จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

19 ก.ค.นี้ โอนเงิน "เบี้ยผู้สูงอายุ" เข้าบัญชี 4 งวดรวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจาก "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

  • งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค.2565 จำนวน 4 เดือนตั้งแต่งวดเดือนเม.ย.- ก.ค.65
  • งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65
  • งวดสุดท้ายจ่าย 19 ก.ย.65

19 ก.ค.นี้ โอนเงิน "เบี้ยผู้สูงอายุ" เข้าบัญชี 4 งวดรวด

 

 

จ่าย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" แบบขั้นบันได ดังนี้

1.อายุ 60 - 69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน รวมเป็น 700 บาท/เดือน

2.อายุ 70 - 79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน รวมเป็น 850 บาท/เดือน

3.อายุ 80 - 89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน

4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250 บาท/เดือน