เช็ค "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" รอบใหม่ เงินเข้าวันไหน ได้เดือนละเท่าไร ?

เช็ค "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" รอบใหม่ เงินเข้าวันไหน ได้เดือนละเท่าไร ?

เช็ค "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" รอบใหม่ให้เป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน เม.ย. - ก.ย.65 เงินเข้าวันไหน ได้เดือนละเท่าไร ?

ติดตามความคืบหน้า ภายหลัง ครม.ไฟเขียวงบกลางจ่ายเพิ่มสวัสดิการ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 8,382.2 ล้านบาท สำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 10,946,646 คน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ล่าสุดวันนี้ (5 ก.ค.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคม 2565 จะมีการจ่ายเงินที่ค้างอยู่ทั้งหมด 4 เดือน และจากนั้นจะค่อยๆ จ่ายให้จนครบวงเงินที่ผู้สูงอายุจะได้ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยกำหนดการจ่ายเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

  • งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค.2565 จำนวน 4 เดือนตั้งแต่งวดเดือนเม.ย.- ก.ค.65
  • งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65
  • งวดสุดท้ายจ่าย 19 ก.ย.65

เช็ค "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" รอบใหม่ เงินเข้าวันไหน ได้เดือนละเท่าไร ? ​​​​​​​

ทั้งนี้ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าเห็นควรให้กรมกิจการผู้สูงอายุจัดทำระบบข้อมูลผู้สูงอายุ โดยจำแนกผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี กลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เพื่อให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง 

การจ่าย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" แบบขั้นบันได ดังนี้

1.อายุ 60 - 69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน รวมเป็น 700 บาท/เดือน

2.อายุ 70 - 79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน รวมเป็น 850 บาท/เดือน

3.อายุ 80 - 89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน

4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250 บาท/เดือน

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์