ดีเดย์​ 19​ ก.ค.นี้​ จ่ายเบี้ยพิเศษผู้สูงอายุ

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย 19 ก.ค. 65 โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565)

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี  การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565) กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
โดยจะจ่ายเงินรอบแรกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รวม 4 เดือน (เมษายน - กรกฎาคม 2565) รอบถัดไปในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ 19 กันยายน 2565 ตามลำดับ ซึ่งผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ดังนี้ 
 ผู้ที่ได้รับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เดือนละ  600 บาทจะได้รับ​เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ​เดือนละ 100 บาท 
 ผู้ที่ได้รับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เดือนละ 700 บาท จะได้รับ​เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ150 บาท 
 ผู้ที่ได้รับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เดือนละ 800 บาท จะได้รับ​เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ200 บาท  
 ผู้ที่ได้รับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เดือนละ 1,000 บาท จะได้รับ​เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเดือนละ250 บาท