มท. ประกาศ! อนุญาตให้ "คนต่างด้าว" บางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

มท. ประกาศ! อนุญาตให้ "คนต่างด้าว" บางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ อนุญาตให้ "คนต่างด้าว" บางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าว เดินทางเข้า-ออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6)

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6)

 

 

ด้วยสมควรยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองบางประการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยพาหนะทางอากาศ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

ข้อ 1. ให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยพาหนะทางอากาศได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) แนบท้ายกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับ เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

มท. ประกาศ! อนุญาตให้ "คนต่างด้าว" บางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิกที่นี่