ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง 5 ข้าราชการการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง 5 ข้าราชการการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ราย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 128/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ความว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จึงแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ราย ดังนี้

  1. จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ
  2. สิบเอก คิมหันต์ ตลับนาค
  3. นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล
  4. นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์
  5. นายอานนท์ แสนน่าน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง 5 ข้าราชการการเมือง