“ประกันสังคม” ลูกจ้าง “แรงงานต่างด้าว” เช็กสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7 กรณี

“ประกันสังคม” ลูกจ้าง “แรงงานต่างด้าว” เช็กสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7 กรณี

"ประกันสังคม" ดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์ ลูกจ้าง "แรงงานต่างด้าว" คุ้มครอง 7 กรณี แต่ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานประกันสังคม แจ้ง "แรงงานต่างด้าว" ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเหมือนผู้ประกันตนคนไทย เพราะทุกคนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนกัน โดย "ประกันสังคม" พร้อมดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์ "แรงงานต่างด้าว" 3 กลุ่ม แต่ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารที่ต้องใช้ 

สำหรับ ลูกจ้างชาวต่างชาติ/ต่างด้าว/บุคคลที่ราบสูง
1. กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง
3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
4. สำเนาเอกสารการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวกรณีพิเศษ (Smart Visa)

ทั้งนี้ กรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกัน ต่างด้าว/ต่างชาติ ที่มี Smart Visa นายจ้างยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสามารถใช้ Smart Visa แทนใบอนุญาตการทำงานได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ประกันสังคม" จะคุ้มครอง 7 กรณี สำหรับ  "แรงงานต่างด้าว" ดังนี้

  1. กรณีคลอดบุตร
  2. กรณีการสงเคราะห์บุตร
  3. กรณีเจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายจากการทำงาน
  4. กรณีทุพพลภาพ
  5. กรณีชราภาพ
  6. กรณีว่างงาน
  7. กรณีเสียชีวิต

 

เงื่อนไขการคุ้มครอง "แรงงานต่างด้าว"

แรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  • จะต้องเป็นแรงงานที่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตการทำงาน (Work permit)
  • จะต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติ โดยมีหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity) และใบอนุญาตการทำงาน (Work permit) 
  • หากเป็นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองไทยแต่ได้รับการผ่อนผันให้สามารถทำงานชั่วคราวได้ เมื่อเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจากการทำงานต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเพื่อดำเนินการให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทน ซึ่งจะได้รับจำนวนเงินเท่ากับแรงงานไทย

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ชาวต่างด้าวไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับ "ประกันสังคม" คือ ชาวต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ เลี้ยงสัตว์ หาบเร่ และการค้าแผงลอย ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี หรือมีลักษณะการทำงานเป็นแบบครั้งคราว  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

“ประกันสังคม” ลูกจ้าง “แรงงานต่างด้าว” เช็กสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7 กรณี

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม