ชมภาพ ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญวันวิสาขบูชา 2565

ชมภาพ ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญวันวิสาขบูชา 2565

ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ชมภาพ ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญวันวิสาขบูชา 2565

ชมภาพ ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญวันวิสาขบูชา 2565

วันนี้ (14 พ.ค.65) เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ประจำปี 2564 และปี 2565 จำนวนรวม 523 รูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2565 ในหัวข้อ “สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ชมภาพ ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญวันวิสาขบูชา 2565

ชมภาพ ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญวันวิสาขบูชา 2565 ชมภาพ ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญวันวิสาขบูชา 2565

สำหรับความเป็นมาของพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ข้อความว่า เกิดขึ้นเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก เมื่อมีพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสอบไล่ได้เปรียญธรรมประโยคต่าง ๆ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีพระราชทานพัดยศแก่พระภิกษุสามเณรตามชั้นเปรียญที่สอบไล่ได้ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้งนั้น สามเณรปลด กิตฺติโสภโณ (ต่อมาได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นรูปแรกในรัชกาล

ชมภาพ ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญวันวิสาขบูชา 2565

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปีติโสมนัสมาก จึงโปรดให้จัดรถหลวงไปส่งสามเณรปลดถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทำให้เกิดธรรมเนียมสืบมาถึงปัจจุบัน โปรดให้จัดรถหลวงส่งพระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ไปถึงวัดทุกรูป 

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ พระราชทานพัดยศแก่พระภิกษุสามเณรเฉพาะที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค 6ประโยค และ 9ประโยค ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 4ประโยค 5ประโยค 7ประโยค และ 8ประโยค โปรดให้สมเด็จพระสังฆราช ประทานพัดยศ ณ พระอุโบสถพระอารามที่สมเด็จพระสังฆราชประทับ

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบัน

ชมภาพ ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญวันวิสาขบูชา 2565

ชมภาพ ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญวันวิสาขบูชา 2565

ชมภาพ ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญวันวิสาขบูชา 2565 ชมภาพ ในหลวง ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณร พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญวันวิสาขบูชา 2565