ในหลวง เสด็จฯ ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ สามเณร พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ สามเณร พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ สามเณร พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

วันนี้ (14 พ.ค.65) เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ในหลวง เสด็จฯ ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ สามเณร พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ สามเณร พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ประจำปี 2564 และปี 2565 จำนวนรวม 523 รูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา 

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ สามเณร พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2565 ในหัวข้อ “สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายศักดาธร ใจแก้ว นางสาวอัมพร ศรีประเสริฐสุข และนายกฤตพงศ์ แก้วเมฆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ สามเณร พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ในหลวง เสด็จฯ ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ สามเณร พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565