ขยายเวลายกเว้นภาษีผู้บริจาคแก้ปัญหาโควิดถึงสิ้นปี 66 ใครได้บ้าง ดูที่นี่

ขยายเวลายกเว้นภาษีผู้บริจาคแก้ปัญหาโควิดถึงสิ้นปี 66 ใครได้บ้าง ดูที่นี่

ประเด็นเรื่อง ครม. ขยายเวลายกเว้นภาษีผู้บริจาคแก้ปัญหาโควิด ถึงสิ้นปี 66 โดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ใครได้บ้าง ดูที่นี่

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม. ขยายเวลายกเว้นภาษีผู้บริจาคแก้ปัญหาโควิด ถึงสิ้นปี 66 ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ตรึงราคาน้ำมันเครื่องบิน ไม่เก็บภาษี​สรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินจริงหรือ?

- 5 คำถามยอดฮิต ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- บทสรุป "คนละครึ่งเฟส 4" ดราม่าร้านค้าถูกเก็บภาษีย้อนหลัง เพราะอะไร?

 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฏ. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด 19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล ออกไปจนถึง 31 ธันวาคม 2566 และ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง จนถึง 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

 

1. ร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเดิมได้สิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2565 ขยายออกไปอีก 1 ปี 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2566 สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร โดย

1.1 บุคคลธรรมดา ยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนนั้น

1.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

1.3 ผู้ประกอบการ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะการบริจาคสินค้าให้แก่ สปน. โดยคาดว่า รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 9 ล้านบาท

 

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2566 โดย

 

2.1 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเพื่อบริจาค โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคโควิด-19 ที่บริจาคให้แก่สถานพยาบาล ได้แก่

1. สถานพยาบาลของทางราชการ / สถานพยาบาลของสถาบันการศึกษาของรัฐ / สถานพยาบาลขององค์การมหาชน / สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นองค์การของรัฐบาล หรือ หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ สถานพยาบาลของอปท. สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถานพยาบาลของสภากาชาดไทย

2. หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

3. องค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือสถานพยาบาล

 

2.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริจาค โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้โอนทรัพย์สินสำหรับการนำเข้าและการบริจาคที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2565 - 31 ธ.ค.2566 คาดว่าจะทำให้ภาครัฐสูญเสีย รายได้ภาษีประมาณปีละ 25 ล้านบาท

 

3. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (โควิด 19 Antigen test self-test kits) ] ออกไปอีก 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างของตนเอง คาดว่ารัฐสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 1,715 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม แม้การขยายระยะเวลามาตรการภาษีทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าว จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษี รวมประมาณ 1,749 ล้านบาท แต่จะลดภาระภาษีแก่ผู้ประกอบการ ยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนการป้องกันการระงับ และการยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งจะเป็นผลดีแก่สุขภาพประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือโทร 0-2221-2141-69

 

ขยายเวลายกเว้นภาษีผู้บริจาคแก้ปัญหาโควิดถึงสิ้นปี 66 ใครได้บ้าง ดูที่นี่

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม