5 คำถามยอดฮิต ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

5 คำถามยอดฮิต ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในช่วงนี้อาจจะต้องตื่นตัวกันเสียหน่อยสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทางท้องถิ่นต่างๆจะทยอยส่งยอดภาษีที่ต้องชำระมาให้ทางจดหมาย

โดยหลายท่านทั้งที่ได้รับจดหมายแล้ว และยังไม่ได้รับอาจจะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในบางเรื่อง วันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการเงินของบริษัท Wealth Creation International Co., Ltd. คุณปิติพงษ์ รุ่งเรืองวุฒิกุล CFP® จะมาเล่าเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากที่ได้เล่าไปแล้วในเดือนก่อนให้ทางผู้อ่านได้เข้าใจมากขึ้นครับ

วันนี้ทางผู้เขียนได้รวบรวม 5 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับภาษีที่ดินมาไว้ให้แล้วครับ

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจ่ายที่ไหน? และใครต้องมีหน้าที่จ่ายบ้าง?

สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทุกคนจะต้องมีหน้าที่ในการชำระภาษี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ตั้งอยู่ โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆจะมีหน้าที่ประเมินและส่งจดหมายแจ้งยอดภาษีที่ต้องชำระให้กับเจ้าของที่ดินและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่

 

ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นยอดที่เท่าไร?

สำหรับภาษีที่ต้องจ่ายนั้นจะคิดจากราคาประเมิน คูณกับอัตราภาษี โดยอัตราภาษีจะแตกต่างกันตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นๆ โดยหากใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างนั้นๆเพื่อการเกษตรหรืออยู่อาศัยก็จะมีอัตราภาษีที่ถูกกว่า อัตราภาษีของที่ดินที่ถูกปล่อยให้รกร้าง

 

ในปี 2565 ยังมีมาตราการบรรเทาภาระผู้เสียภาษีอยู่หรือไม่?

ในปี 2565 นั้นยังมีมาตราการบรรเทาภาระผู้เสียภาษีอยู่ดังนี้โดยสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประกอบเกษตรกรรมจะได้รับการยกเว้นภาษี

 

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลธรรมดาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จะได้รับยกเว้นภาษีสำหรับฐานภาษี 50 ล้านบาทแรก สำหรับผู้เสียภาษีที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง จะได้รับยกเว้นภาษีสำหรับฐานภาษี 10 ล้านบาทแรก และสุดท้ายสำหรับผู้ที่ต้องเสียภาษีทุกกรณี หากยอดภาษีในปี 2565 นั้นสูกง่าค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องปี 2562 จะชำระภาษีที่ยอด 75%ของส่วนต่างบวกกับ ยอดภาษีของปี 2562

สำหรับท่านที่ไม่ได้ชำระภาษีในปี 2562 ก็จะไม่ได้รับการบรรเทาในส่วนนี้ครับ  

สามารถจ่ายได้ถึงเมื่อไร?  จ่ายอย่างไรได้บ้าง? และ หากจ่ายช้าจะมีค่าปรับอย่างไร? ผ่อนชำระได้หรือไม่?

สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ตามกฎหมายแล้วจะต้องชำระ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 แต่ว่าทั้งนี้ทาง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่สามารถประกาศผ่อนผันระยะเวลาในการชำระออกไปได้ ซึ่งจะทำให้ในแต่ท้องที่มี กำหนดวันสุดท้ายที่ต้องชำระไม่เหมือนกัน เช่น กทม. จะสามารถชำระได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของ นครพนม จะสามารถชำระได้ถึงเดือน พฤษภาคมเป็นต้น ทั้งนี้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ควรติดต่อกับทางท้องที่เพื่อสอบถามวันสิ้นสุดการชำระที่แน่นอนครับ

สำหรับวิธีการชำระเงินค่าภาษีที่ดินนั้นก็แตกต่างกันตามพื้นที่ด้วย โดยสามารถติดต่อสอบถามวิธีการรับชำระจากองค์การส่วนท้องถิ่นที่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ โดยหลายๆที่รับชำระทั้งวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และ การชำระผ่านแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารครับ และสำหรับภาษีที่ดินนั้นสามารถผ่อนชำระได้ สูงสุดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยผู้ชำระภาษี จะต้องไปทำเรื่องกรอกแบบฟอร์มขอผ่อนชำระที่ สำนักงานส่วนท้องถิ่นที่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านตั้งอยู่ครับ

ในส่วนของค่าปรับหากชำระภาษีล่าช้านั้น จะมีเบี้ยปรับอยู่ที่ 10% - 40% ขึ้นอยู่กับว่าจ่ายช้าไปแค่ไหน และนอกจากนั้นยังมี เงินเพิ่มอยู่ที่ 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระอีกด้วยครับ

 

กรณีไม่ได้รับจดหมายแจ้งยอดประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องทำอย่างไร? หรือยอดที่แจ้งมาไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร?

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งยอดประเมินภาษีที่ดิน สามารถติดต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของท่านตั้งอยู่ เพื่อขอรับเอกสารการประเมินภาษีที่ดินได้เลยครับ เพราะทั้งนี้ ตัวจดหมายอาจจะมีโอกาสตกหล่นหรือสูญหายไปได้ และอาจจะทำให้ชำระภาษีล่าช้าจนโดนค่าปรับได้ครับ ส่วนกรณีที่ยอดภาษีที่แจ้งมาไม่ถูกต้อง ทางผู้เสียภาษีสามารถติดต่อไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีขอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยครับ