ข่าวปลอม ! พ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" 1,400 บาท ทุกเดือน

ข่าวปลอม ! พ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" 1,400 บาท ทุกเดือน

ข่าวปลอม อย่าแชร์ ! พ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" 1,400 บาท ในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ขวบ

ตามที่มีการส่งต่อคำแนะนำเรื่อง พ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 1,400 บาท ในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ขวบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ในกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่า พ่อแม่รีบลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือรับเงินรวม 1,400 บาท ให้บุตรได้ถึงอายุ 6 ขวบ ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ผู้ที่จะได้รับ "เงินสงเคราะห์บุตร" เดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น โดย "เงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน 3 คน ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน มิใช่จำนวนเงิน 1,400 บาทตามข้อความที่กล่าวอ้าง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผู้ที่จะได้รับ "เงินสงเคราะห์บุตร" เดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปี บริบูรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น และมิใช่จำนวนเงิน 1,400 บาทตามข้อความที่กล่าวอ้าง