ตรวจสอบสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนเมษายน 2565 จ่ายอะไรบ้าง?

ตรวจสอบสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนเมษายน 2565 จ่ายอะไรบ้าง?

เช็คสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เดือนเมษายน 2565 จ่ายอะไรบ้าง กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้า "บัตรคนจน" วันที่เท่าไร ถอนเป็นเงินสดได้ไหม?

ติดตามความคืบหน้าภายหลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 4 หรือ "บัตรคนจน" กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" และผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ.- เม.ย. 65 นั้น

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ของ กรมบัญชีกลาง ในช่วงเดือนเมษายน 2565 มีสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้วันที่เท่าไร? ดังนี้

ตรวจสอบสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนเมษายน 2565 จ่ายอะไรบ้าง?

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)

- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

ตรวจสอบสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนเมษายน 2565 จ่ายอะไรบ้าง?

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

ค่าไฟฟ้า

- เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

ค่าน้ำ

- เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

ตรวจสอบสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนเมษายน 2565 จ่ายอะไรบ้าง?

ส่วนความคืบหน้าล่าสุด (22 มี.ค.65 ) ครม. 10 มาตรการช่วยลดค่าครองชีพ ในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค.2565 หนึ่งในมาตรการนั้น ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" จำนวน 3.6 ล้านคน จะได้สิทธิ์เพิ่ม คือ การเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้ม โดยเพิ่มเงินจากเดิม 45 บาท เป็น 100 บาท

และส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค่าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนประมาณ 5,500 คน