"ประกันสังคม" แจ้งผู้ประกันตน ม.33 รับเงินทดแทนว่างงาน เช็กครบจบที่นี่

"ประกันสังคม" แจ้งผู้ประกันตน ม.33 รับเงินทดแทนว่างงาน เช็กครบจบที่นี่

อัปเดตตรวจสอบ "ประกันสังคม" แจ้งผู้ประกันตน ม.33 หรือ มาตรา 33 รับเงินทดแทนว่างงาน เช็กรายละเอียดครบจบที่นี่

แจ้งข่าวอัปเดตตรวจสอบ "ประกันสังคม" แจ้งผู้ประกันตน ม.33 หรือ มาตรา 33 รับเงินทดแทนว่างงาน เช็กรายละเอียดครบจบที่นี่เลย

ลูกจ้างควรรู้ เตรียมรับเงินทดแทนหลังว่างงาน มาเช็กสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมได้เลย

สำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

  • กรณีว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา

ได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน

  •  กรณีถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน/ปีปฏิทิน
*โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท
และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

  • ขั้นตอนเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน
ผ่านระบบของกรมการจัดหางาน คลิก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • สำหรับคนไทย 

เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
1.ลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digtal ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.
2.ผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในการขึ้นทะเบียนว่างงาน
3.กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบและแนบไฟล์บัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้าบัญชีในระบบ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆกับสำนักงานประกันสังคมอีก
4.ภาพถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึงมีชื่อและเลขที่บัญชีของตนเองที่จะยื่นในระบบ
5.รายงานตัวตามกำหนด

"ประกันสังคม" แจ้งผู้ประกันตน ม.33 รับเงินทดแทนว่างงาน เช็กครบจบที่นี่

  • สำหรับต่างชาติ/ต่างด้าว

ไม่สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้
1.ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
2.หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) (ถ้ามี)
3.หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
4.กรณีว่างงานจากสาเหตุสุดวิสัยแนบหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัย
5.สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
6.สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
7.หากเอกสารสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย และรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
8.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
9.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี
10.รายงานตัวตามกำหนดนัด ณ สำนักงานจัดหางานพื้นที่ที่สะดวก

ผู้ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุ ไล่ออก/ ปลดออก/ ให้ออกเนื่องจากกระทำความผิด/ ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีการติดต่อนายจ้างภายใน 7 วันทำงานติดต่อกัน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน

ที่มา - ประกันสังคม