ทช.เริ่มก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม คาดเสร็จปี 67

ทช.เริ่มก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม คาดเสร็จปี 67

กรมทางหลวงชนบท เริ่มก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (แม่น้ำท่าจีน) ตำบลงิ้วราย - ตำบลสัมปทวน จังหวัดนครปฐม คาดแล้วเสร็จกลางปี 2567

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ทำการเกษตรและประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรในแต่ละปี ส่วนหนึ่งมาจากการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอย่างส้มโอ ชมพู่ และฝรั่ง ออกไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

แต่เนื่องจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ห่างกันราว 4 - 5 กิโลเมตร ส่งผลให้การเดินทางระหว่างสองฝั่งบริเวณตำบลงิ้วรายและตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี ใช้ระยะเวลานาน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย มีหนังสือขอรับการสนับสนุนจากกรมทางหลวงชนบทให้พัฒนาโครงข่ายสะพานในบริเวณดังกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (แม่น้ำท่าจีน) ตำบลงิ้วราย - ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนในบริเวณชุมชนระหว่างสองฝั่งแม่น้ำสามารถสัญจรไป - มาได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาและร่นระยะทางในการขนส่งประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคมนาคมภายในจังหวัด ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงข่ายงานทางและสะพาน เพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ทช. ได้เข้าพื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงกลาง ปี 2567 โดยโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นบริเวณถนนองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์รถเก่า (เจษฎาเทคนิค มิวเซียม) และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ตำบลสัมปทวน บริเวณข้างวัดปิ่นจันทราราม (วัดกกตาล) ซึ่งก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 400 เมตร ความกว้าง 9 เมตร

พร้อมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองฝั่งของสะพาน รวมระยะทางตลอดโครงการ 710 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและงานเครื่องหมายจราจรตลอดระยะทางในโครงการ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 114.278 ล้านบาท