ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร? เปิด 4 ศูนย์รับสมัคร 21 พ.ย.นี้

ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร? เปิด 4 ศูนย์รับสมัคร 21 พ.ย.นี้

เตรียมพร้อม! เยาวชนไทยไปฝีกงานประเทศญี่ปุ่นทำอย่างไรบ้าง? กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2566 เปิดศูนย์สอบกรุงเทพฯ ชลบุรี อุดรฯ ลำปาง เป้าหมาย นักศึกษา คนหางาน วุฒิม.6/ ปวช./ปวส.

 

"ญี่ปุ่น" เป็นประเทศที่ใครๆ ก็อยากเดินทางไปท่องเที่ยว ทำงาน หรือใช้ชีวิตอยู่ที่นั้น โดยเฉพาะคนที่มีความต้องการอยากที่จะเดินทางไปทำงานระยะสั้นเพียงไม่กี่ปี หรือไปอยู่ที่นั้น เพื่อฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ทำงานเพื่อนำกลับมาใช้ประกอบอาชีพในประเทศไทยภายหลัง

ฝึกอบรมเตรียมพร้อมก่อนไป ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนดให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครฯ การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทาง และการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้อนุมัติแผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก จำนวน 4 ครั้ง ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี ลำปาง ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร

"การเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ ผ่านองค์กร IM Japan ถือเป็นทางเลือกและการสร้างโอกาสของคนหางาน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะเรียนจบม.6 ปวช. หรือปวส. เพราะเป็นโอกาสที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศและสร้างรายได้ไปพร้อมกัน" นายสุชาติ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เปิดแนวคิดทำงาน 4 วัน แก้ปัญหาญี่ปุ่นครบวงจร

รับสมัคร!คนไทยฝึกงานญี่ปุ่น มีเบี้ยเลี้ยง  ฝึกจบรับเงินกว่า 1.5 แสนบาท

บ.ญี่ปุ่นเปิดศึกชิงคนเก่ง - ตั้งเป้ารับสมัครบุคลากรให้ได้ 50,000 ตำแหน่ง

โควิดช่วยญี่ปุ่นปฏิวัติเงียบ‘เวิร์กฟรอมโฮม’

คุณสมบัติผู้สมัครไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การสอบคัดเลือก จะมีการสอบข้อเขียน ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ ด้านช่าง และภาษาญี่ปุ่น การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพ การปรับตัว และวุฒิภาวะทางอารมณ์

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครไป ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น

 1. ต้องเป็นเพศชายอายุ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 2. จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
 3. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 4. ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย
 5. ไม่มีความประพฤติเสียหาย
 6. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern”
 7. ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ
 8. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
 9. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง
 10. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 11. สายตาปกติ ไม่บอดสี
 12. ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น
 13. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้

 

เปิดรับสมัครฝึกงานผ่าน4ศูนย์ 21 พ.ย.นี้

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนแรก จำนวน 80,000 เยน หรือประมาณ 20,480 บาท ค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด และเมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน รวมทั้งเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 153,596 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อไปว่า การรับสมัครและคัดเลือก จะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการดังนี้

ครั้งที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่24 – 25 ธันวาคม 2565

ครั้งที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งที่ 3 รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 21  เมษายน 2566 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2566

ครั้งที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 26 - 30  มิถุนายน 2566 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 -23 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

อาชีพที่เปิดรับแบบฝึกทักษะ

สำหรับประเภทของวีซ่าฝึกงานทางด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติสามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบ คือ

 • “แบบฝึกทักษะที่ 1” (1ข)
 • “แบบฝึกทักษะที่ 2” (2ข)

ผู้ฝึกงานทุกคนจะเริ่มต้นจาก “แบบฝึกทักษะที่ 1” (1ข) และหลังจากที่ได้รับการประเมินในปีที่ 2 แล้วผ่านการประเมินก็จะสามารถย้ายไป “แบบฝึกทักษะที่ 2” (2ข) ที่สามารถโอนย้ายประเภทของงานที่เกี่ยวข้องกันได้ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

1.อาชีพที่เปิดรับแบบฝึกทักษะที่ 1 (1ข)

การฝึกทักษะครั้งที่ 1 เป็นสถานะของการพำนักในประเทศญี่ปุ่นที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานฝึกฝนทักษะในปีแรก โดยมีประเภทของงานที่เปิดรับดังต่อไปนี้

 • งานทางด้านการเกษตร
 • สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ช่างหล่อขึ้นรูปโลหะและช่างเชื่อม เป็นต้น
 • งานด้านการดูแลบริบาล
 • งานด้านการประมง
 • งานด้านการผลิตและแปรรูปอาหาร
 • งานด้านการก่อสร้าง
 • งานด้านอื่น ๆ

 

2.อาชีพที่เปิดรับแบบฝึกทักษะที่ 2 (2ข)

การฝึกงานด้านเทคนิคครั้งที่ 2 เป็นสถานะของการพำนักที่มอบให้ผู้ฝึกงานที่ได้รับการฝึกฝนความรู้และทักษะที่ได้รับในช่วงที่ทำการฝึกฝนทักษะครั้งที่ 1 และผ่านการทดสอบที่ได้ทำขึ้นโดยหน่วยงานรับรอง JITO โดยสามารถที่จะทำการฝึกงานต่อโดยการเทียบโอนประเภทของงานในบริษัทเดียวกันได้ ดังต่อไปนี้

- งานทางด้านการเกษตร เช่น

 • การทำสวน
 • การเพาะปลูกพืชผัก
 • ไม้ผล
 • การเลี้ยงหมู
 • การเลี้ยงไก่
 • การเลี้ยงโคนม เป็นต้น

- งานด้านการประมง

- งานด้านการก่อสร้าง เช่น

 • งานโลหะ
 • งานช่างไม้
 • งานก่อสร้าง
 • งานแปรรูปหิน
 • งานวางท่อในอาคาร เป็นต้น

- งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เช่น

 • งานแปรรูปอาหารกระป๋อง
 • งานทำขนมปัง
 • งานผลิตผักดองทางการเกษตร เป็นต้น