เปิดพอร์ต 'NEDA' 2 หมื่นล้าน บทบาทไทยช่วยเหลือการเงิน - วิชาการ 'เพื่อนบ้าน'

เปิดพอร์ต 'NEDA' 2 หมื่นล้าน บทบาทไทยช่วยเหลือการเงิน - วิชาการ 'เพื่อนบ้าน'

เปิดภารกิจ สพพ.ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน – วิชาการ และเพิ่มความร่วมมือกับ 7 ประเทศ วงเงินการให้ความช่วยเหลือรวมกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท ใน 4 ประเทศ เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา พร้อมขยายความช่วยเหลือทางวิชาการ และสังคมไปยัง ศรีลังกา ติมอร์ และ ภูฏาน ตามมติ ครม.

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)  (สพพ.) หรือ “NEDA” เปิดเผยว่า สพพ.เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2548 มีภารกิจหลักในการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้รูปแบบของการให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน

เปิดพอร์ต \'NEDA\' 2 หมื่นล้าน บทบาทไทยช่วยเหลือการเงิน - วิชาการ \'เพื่อนบ้าน\'

โดยการให้ความช่วยเหลือนั้นมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (Seamless Connectivity) โดยมีขอบเขตการให้ความร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหมด 7 ประเทศ ซึ่ง สพพ.ถือเป็นกลไกที่สำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลไทย ด้านการต่างประเทศและการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคและอนุภูมิภาคให้เกิดการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน กระจายโอกาสความเจริญเติบโต และลดความเหลื่อมล้ำทาง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งการให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆก็จะส่งผลดีต่อทางเศรษฐกิจและการค้ากลับมายังประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้บทบาทของประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในภูมิภาคอาเซียนในขณะนี้มี 2 รูปแบบคือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟโลนต์) สำหรับการก่อสร้างโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงด้านระบบราง และถนนในภูมิภาค และส่งเสริมให้การขนส่งมีความสะดวกมากขึ้น

"โครงการและความช่วยเหลือต่างๆส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่โครงการและช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ของผู้ประกอบการไทย เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน และช่วยสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการคมนาคม เพื่อก้าวสู่ความเจริญทั้งของประเทศไทย และประเทศอื่นๆในอนาคตต่อไป ซึ่งในอนาคตรูปแบบการให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆของ NEDA จะมีความหลากหลายมากขึ้น"

เปิดพอร์ต \'NEDA\' 2 หมื่นล้าน บทบาทไทยช่วยเหลือการเงิน - วิชาการ \'เพื่อนบ้าน\'

ทั้งนี้ตลอดการดำเนินงาน 19 ปีที่ผ่านมาของ สพพ.มีการให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  7 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 96 โครงการ วงเงินช่วยเหลือรวม 22,3326.98 ล้านบาท แบ่งเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน 52 โครงการ วงเงินรวม 22,295.69 ล้านบาท และการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วงเงินรวม 31.29 ล้านบาท

โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.เมียนมา สพพ.ให้ความช่วยเหลือ 7 โครงการ วงเงินให้ความช่วยเหลือรวม 2,425.92 ล้านบาท แบ่งเป็นความช่วยเหลือทางการเงิน 3 โครงการ วงเงิน 2,358.92 ล้านบาท และความช่วยเหลือทางวิชาการ 4 โครงการ วงเงินรวม 67 ล้านบาท

2. เวียดนาม สพพ.ให้ความช่วยเหลือ 3 โครงการ วงเงินรวม 1,880 ล้านบาท   แบ่งเป็นความช่วยเหลือทางการเงิน1 โครงการ วงเงิน 150 ล้านบาท และความช่วยเหลือทางวิชาการ 2 โครงการ วงเงินรวม 38 ล้านบาท

 3.สปป.ลาว  สพพ.ให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 34 โครงการ วงเงินช่วยเหลือรวม 15,520.86  แบ่งเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน 21 โครงการ 15,322.86 ล้านบาท และความช่วยเหลือในทางวิชาการ 13 โครงการ วงเงินรวม 198 ล้านบาท

4.กัมพูชา  สพพ.ให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น8  โครงการ วงเงินช่วยเหลือรวม 4,160.91 ล้านบาท  แบ่งเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน 4 โครงการ 4,078.91 ล้านบาท และความช่วยเหลือในทางวิชาการ 4 โครงการ วงเงินรวม 82 ล้านบาท

เปิดพอร์ต \'NEDA\' 2 หมื่นล้าน บทบาทไทยช่วยเหลือการเงิน - วิชาการ \'เพื่อนบ้าน\'

สำหรับอีก 3 ประเทศที่ ครม.เคยมีมติมอบหมายให้ สพพ.ขยายการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆได้ แก่ ภูฏาน ติมอร์เลสเต และศรีลังกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยนั้น

นายพีรเมศร์ระบุว่า สพพ.ได้มีการหารือกับรัฐบาลทั้งสามประเทศเพื่อทำความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ซึ่งประเทศไทยอาจจะสามารถให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการช่วยเหลือดูแลทางด้านสังคมได้ เพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนของประเทศเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่จะมีช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีต่างประเทศ และจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต