คณะพยาบาล ม.มหิดล เตรียมจัดงานประชุมวิชาการ 'พยาบาลแม่นยำ'18-19 ม.ค.67

คณะพยาบาล ม.มหิดล เตรียมจัดงานประชุมวิชาการ 'พยาบาลแม่นยำ'18-19 ม.ค.67

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จับมือ ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ จัดประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 33 'การพยาบาลแม่นยำ: บทบาทที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการดูแล' 18 - 19 ม.ค.2567

รศ.ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการจัดประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 33 ในหัวข้อ การพยาบาลแม่นยำ: บทบาทที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการดูแล (Precision Nursing: Challenges Role in Improving Quality of Care) ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567

โดยระบุว่าการพยาบาลแม่นยำ (Precision nursing) เป็นมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพของบุคคล ทั้งการระบุปัญหา การป้องกันและการดูแลสุขภาพที่ออกแบบเฉพาะบุคคล โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างยีน (Gene) สภาพแวดล้อม (Environment) และวิถีชีวิตของบุคคล (Individual lifestyle) ซึ่งการกำหนดเป้าหมายการพยาบาลแม่นยำให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละราย จะช่วยให้พยาบาลสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นว่าแนวปฏิบัติการพยาบาลใดมีความเหมาะสมสำหรับบุคคล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

'ต่อมลูกหมากโต' รักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด

'อยากรักไม่ผิด อย่าลืมป้องกัน' รณรงค์วัยรุ่นใช้ถุงยางอนามัย ลดเอชไอวี

 

ยกระดับการพยาบาลแม่นยำ 

ประเด็นสำคัญของการพยาบาลแม่นยำครอบคลุมเรื่อง

1.ข้อมูลทางพันธุกรรม (Genomic Information) ซึ่งช่วยระบุความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลหรือการตอบสนองต่อการรักษา

2.การบูรณาการข้อมูล (Data Integration) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับความเสี่ยง และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลและการตอบสนองต่อการรักษาได้

คณะพยาบาล ม.มหิดล เตรียมจัดงานประชุมวิชาการ 'พยาบาลแม่นยำ'18-19 ม.ค.67

3.แผนการพยาบาลที่เหมาะสม (Tailored nursing plans) การพยาบาลแม่นยำช่วยให้สามารถระบุบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ช่วยให้สามารถปรับแผนการดำเนินชีวิตได้ตั้งแต่แรกเริ่ม และวางแผนการป้องกันและดูแลเฉพาะบุคคลได้

4.การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย (Patient engagement) โดยผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและทางเลือกในการดูแลรักษา ช่วยให้สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง

5.การพิจารณาด้านจริยธรรม (Ethical considerations) ข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคลมีความละเอียดอ่อนทำให้เกิดความท้าทายด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัว

 

เช็กแนวปฎิบัติการแพทย์แม่นยำ ดูแลสุขภาพ

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการพยาบาลแม่นยำเป็นแนวทางในการปฏิวัติการดูแลสุขภาพ โดยเปลี่ยนจากการปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่เหมาะสมกับทุกคน ไปสู่รูปแบบการดูแลที่เป็นรูปแบบเฉพาะบุคคล มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงพัฒนาการด้านการพยาบาลแม่นยำว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเห็นความจำเป็นในการเป็นส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระบบสุขภาพแม่นยำ ซึ่งบุคลากรพยาบาลในระบบสุขภาพจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด นโยบายระบบสุขภาพแม่นยำ และการประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการพยาบาลแม่นยำได้มากยิ่งขึ้น

คณะพยาบาล ม.มหิดล เตรียมจัดงานประชุมวิชาการ 'พยาบาลแม่นยำ'18-19 ม.ค.67

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพยาบาลแม่นยำ การประยุกต์ใช้การพยาบาลแม่นยำสู่นวัตกรรมการพยาบาล และวางแผนเพื่อการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อสังคม รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เข้าร่วมการประชุมในการเสริมสร้างศักยภาพการพยาบาลแม่นยำ ไปสู่การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป   

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาลที่สนใจ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายระบบสุขภาพแม่นยำและการพยาบาลแม่นยำ กับการประชุมวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ สอบถามโทร.0-8180-43957 สมัครได้ทาง https://ns.mahidol.ac.th/precisionnsg2024