'ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร' มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุด

'ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร' มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุด

โพล วธ. เผยแข่งแต่งกลอน คัดลายมือ สวดมนต์ หนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 'ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร' มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุดในปัจจุบัน พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เด็กและประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าภาษาไทย ภาษาประจำชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ 'วันภาษาไทยแห่งชาติ' ประจำปี 2566  (29 กรกฎาคม 2566) จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ  6,402 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)เปิดเผยว่าจากการสำรวจดังกล่าว พบว่า

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่

 • ร้อยละ 79.29 ทราบว่าวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี
 • ร้อยละ 20.71 ไม่ทราบ

2. เด็ก เยาวชน และประชาชนคิดว่าภาษาไทยมีความสำคัญ

 • อันดับ 1 เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  ร้อยละ 78.98
 • อันดับ 2 เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ร้อยละ 54.09
 • อันดับ 3 เป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ ร้อยละ 52.16  

'ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร' มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

วิตามินเสริมสำหรับ 'คนวัยทำงาน' นอนดึกอย่างไร...ก็ไม่โทรม

โรคใหม่ที่ควรรู้! มากับยุง 'ไข้เลือดออก-เชื้อไวรัสซิกา'

รู้ทันสัญญาณเตือน 'ไข้เลือดออก' ดูแลตัวเองอย่างไร? ไม่ให้ป่วย

 

'ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร' ต้นแบบการใช้ภาษาไทยที่มีอิทธิพลต่อเด็ก

3. เด็ก เยาวชน และประชาชนคิดว่าแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่ที่ช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยในยุคปัจจุบัน 5 อันดับแรก คือ

 • อันดับ 1 โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา ร้อยละ 75.57
 • อันดับ 2  หอสมุดแห่งชาติ ร้อยละ 56.2
 • อันดับ 3   ห้องสมุดออนไลน์ ร้อยละ 48.02
 • อันดับ 4  ห้องสมุดประชาชน ร้อยละ 46.06
 • อันดับ 5   พิพิธภัณฑ์ ร้อยละ 43.17

4. เด็ก เยาวชน และประชาชนคิดว่าบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุดในปัจจุบัน

 • อันดับ 1 ครูอาจารย์ ร้อยละ 67.20
 • อันดับ 2 ผู้ประกาศข่าว ร้อยละ 63.50
 • อันดับ 3 พิธีกร ร้อยละ 58.33
 • โดยศิลปิน/ดารา และนักพูด น้อยที่สุด

'ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร' มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุด

5. เด็ก เยาวชน และประชาชนคิดว่าจะมีส่วนช่วยสืบสาน อนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป 5 อันดับแรก คือ

อันดับ 1 พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ ร้อยละ 85.61

อันดับ 2 การพูดออกเสียงภาษาถิ่น ภาษาพื้นเมือง และภาษาไทยกลางให้ถูกต้อง ร้อยละ 63.73

อันดับ 3 ตั้งใจเรียนรู้และถ่ายทอดภาษาไทยอย่างถ่องแท้ ร้อยละ 58.56

อันดับ 4 ร่วมเผยแพร่ภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส ร้อยละ 51.97

อันดับ 5  อื่น ๆ อาทิ ฟังหรือร้องเพลงไทย เป็นต้น ร้อยละ  1.03  

'ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร' มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุด


วธ. เดินหน้าพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้กับเด็ก และประชาชน

 6. เด็ก เยาวชน และประชาชนคิดว่ากิจกรรม ที่ช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 5 อันดับแรก คือ

อันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย อาทิ การแต่งกลอน การคัดลายมือ และการประกวดคลิปวิดีโอ ร้อยละ 63.20

อันดับ 2 การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 61.28

อันดับ 3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลใช้ภาษาไทยดีเด่น ร้อยละ 48.14

อันดับ 4 การตอบปัญหา ทำแบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตร ร้อยละ 41.97

อันดับ 5 การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ร้อยละ 40.64

'ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร' มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุด

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เด็กและเยาวชน ประชาชน เสนอให้ วธ. มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา วธ. และหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

อาทิ กิจกรรมทางวิชาการด้านภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ อภิปรายทางวิชาการ การประกวดงานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภาและเล่านิทาน  อ่านหนังสือ ร้องเพลง

'ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร' มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุด

ส่งเสริมกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการสอนทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น การจัดทำสื่อโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก ละครสั้นด้านวรรณคดีกับเหตุการณ์ความเจริญยุคใหม่

รณรงค์ให้บุคคลต้นแบบอาชีพต่าง ๆ อาทิ ดารา พิธีกร ยูทูบเบอร์ เป็นต้นแบบการใช้ภาษาไทย  ที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชน รวมไปถึงร่วมจัดให้มีกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งโคลง กาพย์ กลอน การโต้วาที การอภิปราย เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดความภาคภูมิใจ เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติไทย

'ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร' มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุด