เข้าถึงข้อมูล "แพทย์แผนไทย-สมุนไพร" ผ่าน Smart Healthcare TTM

เข้าถึงข้อมูล "แพทย์แผนไทย-สมุนไพร" ผ่าน Smart Healthcare TTM

การเข้าถึงข้อมูล "แพทย์แผนไทย" และ "สมุนไพร" จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะล่าสุด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จับมือ มจพ. พัฒนาแพลตฟอร์ม "Smart Healthcare TTM" กับ 4 โมดูล ไม่ว่าจะเป็นตำรับแพทย์แผนไทย ความรู้ ดาต้า และบริการ ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำแอปพลิเคชัน เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้กับประชาชน ประกอบด้วย

  • แอปพลิเคชันพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย
  • แอปพลิเคชันสมุนไพรไทยแอปพลิเคชันพจนานุกรมศัพท์แพทย์แผนไทย (ไทย-อังกฤษ)
  • แอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์สแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ (HerbID)
  • แอปพลิเคชัน Big Data นวดไทย และแอปพลิเคชัน Dr.Ganja in TTM เป็นต้น

 

ล่าสุด วันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันศึกษา วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี

 

 

4 โมดูลองค์ความรู้ 

 

การลงนาม เพื่อร่วมกันศึกษา วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) มี 4 โมดูล ประกอบด้วย 

1. Digital TTM Knowledge Management เป็นการนำตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทยที่ได้บันทึกไว้ในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอื่นใด เข้าสู่กระบวนการ Digitization และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Digital Knowledge based  

2. TTM Expert & Recommendation Systems เป็นกระบวนการ Digitalization ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ และ ระบบช่วยแนะนำ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายถอด ปริวรรต สังคายนา และสืบค้นตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทย

3.Herbal Product & Service Big Data Management เป็นกระบวนการ Digital Transformation โดยพัฒนา Big data ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจอย่างครบห่วงโซ่คุณค่า

4. TTM Herbal Product & Service Innovation เป็นกระบวนการ Digital Disruption โดยพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้านการบริการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อยกระดับ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้แก่ประชาชน สามารถเข้าถึง ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ (Anywhere, Anytime and Anydevice)นำความรู้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น

 

 

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่าปัจจุบันการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ได้มีการใช้การแพทย์แผนไทยเข้าไปเป็นสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ  ซึ่งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีจุดแข็ง แม้เป็นศาสตร์อดีต แต่สามารถพัฒนาโดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ ทำให้ความรู้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง และผสมผสาน สามารถผลักดันบริการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น

 

“ความร่วมมือครั้งนี้ จะเกิดการวิจัย และพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ (Smart Healthcare TTM) ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ”

 

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่าความมุ่งหวังในการลงนาม MOU ในครั้งนี้เพื่อความร่วมมือ ด้านวิชาการการเรียนการสอน ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสาขาที่เกี่ยวข้อง การวิจัยการพัฒนาบุคลากรและ การสร้างนวัตกรรมดิจิทัลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสาขาที่เกี่ยวข้อง