สปสช. "เพิ่มสิทธิประโยชน์" ป้องกันโรคปี 66 ขยาย 22 รายการ ดูแลคนไทยทุกคน

สปสช. "เพิ่มสิทธิประโยชน์" ป้องกันโรคปี 66 ขยาย 22 รายการ ดูแลคนไทยทุกคน

สปสช. พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2566 "เพิ่มสิทธิประโยชน์" ใหม่ สายด่วนเลิกบุหรี่ สายด่วนสุขภาพจิต พร้อมขยายรายการจ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) เป็น 22 รายการ ดูแล "คนไทย" ทุกสิทธิการรักษา

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นบริการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ สปสช. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หรือสิทธิอื่นๆ เข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อป้องกันโรคและมีสุขภาพที่ดี ลดภาวะเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและสุขภาพ

 

โดยเป็นหนึ่งในระบบบริการปฐมภูมิ  ในปี 2566 นี้ ภายใต้กองทุนบัตรทองได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชากรทุกสิทธิ 66.286 ล้านคน ในอัตรา 322.56 บาท/คน วงเงินมากกว่า 21,300 ล้านบาท โดย สปสช. บริหารงบประมาณสนับสนุนบริการเป็น 3 ส่วน คือ  

 

บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่บริหารระดับประเทศ จำนวน 26.75 บาท/คน เพื่อสนับสนุนการจัดหาวัคซีน ยาและวัสดุที่จำเป็นจ่ายให้แก่หน่วยบริการเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ

 • วัคซีนพื้นฐาน (EPI)
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วง
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • ยายุติการตั้งครรภ์
 • ถุงยางอนามัย
 • สมุดบันทึกสุขภาพ

 

รวมถึงเป็นค่าบริการสำหรับสายด่วนให้คำปรึกษาตามโครงการเพิ่มความสะดวกและการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อาทิ

 • สายด่วนสุขภาพจิต
 • สายด่วนเลิกบุหรี่

 

สปสช. "เพิ่มสิทธิประโยชน์" ป้องกันโรคปี 66 ขยาย 22 รายการ ดูแลคนไทยทุกคน

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด จำนวน 4 บาท/คน เป็นค่าบริการแก่หน่วยบริการ/หน่วยงาน/องค์กรภาคประชาชนที่ให้บริการตามโครงการที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการตามนโยบายหรือแก้ปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด ตามความจำเป็นทางสุขภาพภายใต้ประเภทและขอบเขตบริการฯ

 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน จำนวน 291.81 บาท/คน โดยจัดสรรจำนวน 232.32 บาท/คน จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการเพื่อบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 • รวมคัดกรองการได้ยินเด็กแรกเกิดทุกราย
 • การตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBe Ag) ในหญิงตั้งครรภ์
 • บริการคัดกรองโควิด
 • ค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด
 • บริการตรวจวัดความดันโลหิตสูงที่บ้าน

 

และอีกจำนวน  59.49 บาท/คน เป็นการจ่ายตามรายการบริการ หรือ Fee schedule ซึ่ง สปสช.มีเงื่อนไขให้หน่วยบริการจะต้องมีระบบ พิสูจน์ตัวตนของประชาชนผู้ใช้บริการ (Authentication) และสปสช.จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต

 

นพ.จเด็จ กล่าวว่า สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นรายการ Fee schedule ในปี 2566 นี้ สปสช.ได้ปรับการบริหารการจ่ายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มเติมรายการบริการใหม่นำมาจัดกลุ่มรวมกับรายการเดิม รวมเป็น 22 รายการ บริการที่เป็นรายการใหม่ ได้แก่

 • บริการทดสอบการตั้งครรภ์
 • การตรวจหลังคลอด
 • บริการวางแผนครอบครัว
 • การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
 • บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 • บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและโฟลิค
 • บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 • บริการเคลือบฟูลออไรด์ (กลุ่มเสี่ยง)
 • จ่ายเป็นค่าฉีดสำหรับบริการวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในผู้ใหญ่
 • บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

 

สปสช. "เพิ่มสิทธิประโยชน์" ป้องกันโรคปี 66 ขยาย 22 รายการ ดูแลคนไทยทุกคน

ส่วนรายการบริการ Fee schedule ที่ยังคงบริการเช่นเดิมนั้น ได้แก่

 • บริการฝากครรภ์
 • บริการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์
 • บริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
 • บริการคัดกรองธาลัสซีเมียและการคัดกรองซิฟิลิสในสามีหรือคู่หญิงตั้งครรภ์
 • บริการป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนทัยรอยด์ (TSH) และโรคฟินิลคีโตนูเรีย (PKU)
 • บริการคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยเครื่อง Tandem mass spectrometry (TMS) ในเด็กแรกเกิด
 • บริการแว่นตาเด็กที่มีสายตาผิดปกติ
 • บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก
 • บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • บริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์
 • บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (Fit test)
 • บริการป้องกันยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
 • บริการตรวจคัดกรองและค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง

 

สปสช. "เพิ่มสิทธิประโยชน์" ป้องกันโรคปี 66 ขยาย 22 รายการ ดูแลคนไทยทุกคน

 

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2566 นี้ สปสช. ยังได้เพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเพิ่มจุดให้บริการผ่านร้านยาและคลินิกพยาบาล เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ถุงยางอนามัย ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก และการทดสอบการตั้งครรภ์ เป็นต้น   

 

“บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นบริการปฐมภูมิที่สำคัญที่หน่วยบริการปฐมภูมิจากหลากหลายวิชาชีพสามารถดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี ป้องกันภาวะเจ็บป่วยได้ ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมประชาชนทุกสิทธิการรักษา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ๆ โดยปีงบประมาณ 2566 นี้ ที่ สปสช.ได้เพิ่มเติมรายการบริการใหม่ รวมถึงการปรับการบริหารการจ่าย เชื่อมั่นว่าจะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายได้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือ คลิก  Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และไลน์ ทราฟฟี่ ฟองดูว์ พิมพ์ไลน์ไอดี @traffyfondue หรือ คลิก