กระทรวงพาณิชย์ จับมือ อบก. ส่งเสริม sme “ธุรกิจคาร์บอนต่ำ”

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ อบก. ส่งเสริม sme “ธุรกิจคาร์บอนต่ำ”

กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ส่งเสริม SMEs ให้สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย ตอบโจทย์เทรนด์โลกด้านสิ่งแวดล้อม “การทำธุรกิจคาร์บอนต่ำ” จับมือ กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ลงนาม MOU เพื่อผลักดัน SMEs

รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และสนับสนุน BCG Heroes โชว์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ โดยตั้งเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยคาร์บอน 3,184 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2566 จากผู้ประกอบการนำ ร่อง 10 ราย

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ อบก. ส่งเสริม sme “ธุรกิจคาร์บอนต่ำ”
นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการบริหารก๊าซเรือนกระจกระหว่างกรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในด้านการ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวและเข้าถึงการบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก การลดการปลดปล่อยคาร์บอนในการดำเนินธุรกิจ และสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและสามารถ แข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 


นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจหลัก ของ DITP คือการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขยายช่องทางการค้า รวมทั้งพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าและบริการ เพื่อผลักดันให้ผู้ส่งออกไทยเปิดตลาดต่างประเทศ สามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศ ได้อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้ Bio-Circular- Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model เป็นโมเดล เศรษฐกิจใหม่และเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

      การส่งเสริมผู้ประกอบการ BCG Heroes 50 รายในปี 2565 นี้ สร้างมูลค่าการเจรจาการค้า ผ่านกิจกรรมในตลาดเป้าหมาย ได้แก่ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และ Online Business Matching คิดเป็นมูลค่ารวม 74.49 ล้านบาท และการส่งเสริมการค้าสินค้า กลุ่ม BCG ผ่านกิจกรรมกรม สามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ากว่า 5,000 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ อบก. ส่งเสริม sme “ธุรกิจคาร์บอนต่ำ”

 

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า องค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO กระทรวง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ภารกิจในการสนับสนุนทางเทคนิคและจัดให้มีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัด รายงาน ทวนสอบ และให้การ รับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมให้เกิดการลดและการชดเชยคาร์บอน ยินดีให้ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกแก่กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักในสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดการลดก๊าซ เรือนกระจก เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน