อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 กรณีครองที่ดินเกินกำหนด รวมขั้นตอนครบจบ

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 กรณีครองที่ดินเกินกำหนด รวมขั้นตอนครบจบ

กรมที่ดิน เผยขั้นตอนการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะครองที่ดินเกินกำหนด สามารถตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

กรมที่ดิน เผยขั้นตอนการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะครองที่ดินเกินกำหนด ซึ่งทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์หาข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถทำได้ 2 วิธี

1.อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ welfare.mof (คลิกที่นี่) หรือ ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

2.ติดต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่หรือสำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

 • นำหลักฐานการขออุทธรณ์ผลพิจารณาคุณสมบัติเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 • ระยะเวลาดำเนินการ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 
 • การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • กรณีประสงค์จะขอคัดถ่ายเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ต้องยื่นคำขอและเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามคอลเซ็นเตอร์ กรมที่ดิน โทร. 02-141-5555 สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน โทร. 02-141-5763-4

เอกสารการยื่นอุทธรณ์ (สำหรับประชาชน)

เอกสารยื่นอุทธรณ์ (กรณีมอบอำนาจ) สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจโดย (คลิกที่นี่)

 

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 กรณีครองที่ดินเกินกำหนด รวมขั้นตอนครบจบ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ไม่ผ่าน ครองที่ดินเกินกำหนด มีวิธีแก้ไข

- เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตบัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน อุทธรณ์สิทธิ์

- ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 มีนาคม รวมช่องทางวันหยุดเสาร์ อาทิตย์

 

การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล จากหลักฐานการขออุทธรณ์ผลการพิจารณา คุณสมบัติกับระบบ welfare.dol.go.th ก่อนทุกครั้ง (ข้อมูลถือครองที่ดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน) และ ตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดิน (ชื่อผู้ถือครองที่ดิน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เนื้อที่ และ จำนวนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
 • กรณีฐานข้อมูลผิดพลาด ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในระบบ welfare.dol.go.th และ แก้ไขฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดิน
 • กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง

 • สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง ตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติกับระบบ welfare.doL.go.th ก่อนทุกครั้ง (ข้อมูลถือครองที่ดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน) และ ประสาน สำนักงานที่ดินท้องที่ผ่านระบบ  LandsFax เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กรมที่ดิน (ชื่อของผู้ถือครองที่ดิน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เนื้อที่ และ จำนวนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
 • สำนักงานที่ดินท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เสร็จแล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง ทราบ
 • กรณีมีฐานข้อมูลผิดพลาด ให้ สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในระบบ welfare.dol.go.th และ สำนักงานที่ดินท้องที่ แก้ไขฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดิน
 • กรณีข้อมูลถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

หมายเหตุ

1) ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ตามโครงการฯ ผู้มาติดต่อไม่ต้องยื่นคำขอและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

2) กรณีประสงค์จะขอคัดถ่ายเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ต้องยื่นคำขอและ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน เสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบกรมที่ดิน

 

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 กรณีครองที่ดินเกินกำหนด รวมขั้นตอนครบจบ

 

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 กรณีครองที่ดินเกินกำหนด รวมขั้นตอนครบจบ