เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตบัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน อุทธรณ์สิทธิ์

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตบัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน อุทธรณ์สิทธิ์

ตรวจสอบ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตบัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน อุทธรณ์สิทธิ์ และแก้ปัญหาไม่ผ่านเพราะครองที่ดินเกินกำหนด

อัปเดตต่อเนื่อง เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ประชาชนยังติดตาม ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน กรณี ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ หรือเรียกกันง่าย ๆ ว่า เช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ซึ่งผ่านมาครึ่งเดือนแล้ว กระทรวงการคลังได้รายงานความคืบหน้าอยู่เป็นระยะ สำหรับการยืนยันตัวตน และ การอุทธรณ์หวังได้สิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ติดตามการดำเนินการยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียน

วันนี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามการดำเนินการยืนยันตัวตน และการยื่นอุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียน รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตบัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน อุทธรณ์สิทธิ์

โดยมีนายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์ สาขาบางขุนนนท์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และสาขาจรัญสนิทวงศ์ 13 วันที่ 16 มีนาคม 2566
 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 อัปเดตล่าสุด มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจะทะลุ 9 ล้านรายแล้ว

อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

กรณีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยื่นอุทธรณ์กว่า 1 ล้านรายแล้ว ซึ่งขออุทธรณ์ได้ 2 ช่องทาง คือ 
1. ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th คลิก หรือ welfare.mof.go.th คลิก ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


2. ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน 

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา มีประเด็นปัญหาจากการที่ผู้ผ่านเกณฑ์เดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ และ ธ.ก.ส. พร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการยืนยันตัวตน

จึงเปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ -อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น. ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 - 31 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการยืนยันตัวตน

 

ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงาน บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตบัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน อุทธรณ์สิทธิ์

ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และร่วมประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับภาคเอกชน พร้อมกันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ ธนาคารออมสิน สาขานครชุม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากำแพงเพชร

และลงพื้นที่ฟาร์มโคขุนสกายริเวอร์แลนด์ บ้านทรงธรรม อำเภอเมือง ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2566
 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ไม่ผ่าน ครองที่ดินเกินกำหนด

กรมที่ดิน แนะ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน 2566 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะครองที่ดินเกินกำหนด ล่าสุดสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี 

กรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเนื่องจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนดให้ดำเนินการ "ยื่นอุทธรณ์" ดังนี้

1.อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ welfare.mof (คลิกที่นี่) หรือ ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

2.หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ให้ติดต่อสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2566

 

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตบัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน อุทธรณ์สิทธิ์ 

1.ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง (ไม่ต้องใช้เอกสาร) ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิก) และ welfare (คลิก)

 • กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด กดเลือก "ผลการตรวจสอบ" โดยระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ผู้ลงทะเบียน
 • กรอกวันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตร ปชช. กด "ยืนยันตัวตน" 
 • กรณี "ไม่ผ่านคุณสมบัติ " ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาของผู้ลงทะเบียน
 • ระบบจะขึ้นข้อความ "โปรดยืนยันการขออุทธรณ์" ให้เรากดปุ่ม "ยืนยันการอุทธรณ์" อีกครั้ง
 • ระบบขึ้นข้อความสำเร็จ ให้เรากดปุ่ม "ตกลง"
 • สามารถเลือกพิมพ์เอกสารการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดยกดปุ่ม "พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์" ยกเว้นในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน ซึ่งจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณียื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง)

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณีมอบอำนาจ)

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- หนังสือมอบอำนาจ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

หลังจากดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง

หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อัปเดตบัตรคนจนล่าสุด ยืนยันตัวตน อุทธรณ์สิทธิ์

cr. กระทรวงการคลัง