ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ไม่ผ่าน ครองที่ดินเกินกำหนด มีวิธีแก้ไข

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ไม่ผ่าน ครองที่ดินเกินกำหนด มีวิธีแก้ไข

กรมที่ดิน แนะ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน 2566 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะครองที่ดินเกินกำหนด ล่าสุดสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี

กรมที่ดิน แนะ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน 2566 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะครองที่ดินเกินกำหนด ล่าสุดสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี เช็กที่นี่เลย

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ โดย กระทรวงการคลัง เผยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 7,653,680 ราย ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯมีจำนวนทั้งสิ้น 953,223 ราย นั้น 

กรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเนื่องจากการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนดให้ดำเนินการ "ยื่นอุทธรณ์" ดังนี้

1.อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ welfare.mof (คลิกที่นี่) หรือ ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

2.หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ให้ติดต่อสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2566

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ไม่ผ่าน ครองที่ดินเกินกำหนด มีวิธีแก้ไข

 

1.ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง (ไม่ต้องใช้เอกสาร) ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิก) และ welfare (คลิก)

 • กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด กดเลือก "ผลการตรวจสอบ" โดยระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ผู้ลงทะเบียน
 • กรอกวันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตร ปชช. กด "ยืนยันตัวตน" 
 • กรณี "ไม่ผ่านคุณสมบัติ " ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาของผู้ลงทะเบียน
 • ระบบจะขึ้นข้อความ "โปรดยืนยันการขออุทธรณ์" ให้เรากดปุ่ม "ยืนยันการอุทธรณ์" อีกครั้ง
 • ระบบขึ้นข้อความสำเร็จ ให้เรากดปุ่ม "ตกลง"
 • สามารถเลือกพิมพ์เอกสารการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดยกดปุ่ม "พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์" ยกเว้นในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน ซึ่งจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณียื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง)

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณีมอบอำนาจ)

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- หนังสือมอบอำนาจ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

หลังจากดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง

หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ไม่ผ่าน ครองที่ดินเกินกำหนด มีวิธีแก้ไข