ดีบุก เมตริกตันละ 773,360.00 สังกะสี เมตริกตันละ 112,370.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 773,360.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 112,370.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 773,360.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 112,370.00