ดีบุก เมตริกตันละ 792,600.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 66,520.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 792,600.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 66,520.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 792,600.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 66,520.00