ครม.หั่นรายได้ 1.4 พันล้าน เว้นภาษีใช้น้ำมันเตา - ดีเซล ปั่นไฟแทนก๊าซ

ครม.หั่นรายได้ 1.4 พันล้าน เว้นภาษีใช้น้ำมันเตา - ดีเซล ปั่นไฟแทนก๊าซ

ครม.เคาะขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิต น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา สำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอัตราศูนย์ อีก 6  เดือน ตั้งแต่ 16 กันยายน 2565 - 15 มีนาคม 2566 สูญรายได้ 1,400 ล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) ....  

ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซล  และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน รวมถึงน้ำมันเตา ที่โรงไฟฟ้าใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และขายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 โดยกำหนดให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราศูนย์ บาท/ลิตร  ตั้งแต่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อควบคุมไม่ให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น จนกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน


รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังประเมินว่า จะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีทั้งสิ้นรวม 1,436 ล้านบาท แบ่งเป็นสรรพสามิตน้ำมันดีเซล (บี0) ประมาณ 1,400  ล้านบาท และจากน้ำมันเตาประมาณ 36 ล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังยืนยันว่า จะไม่กระทบต่อเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต เนื่องจากรายได้ที่สูญเสียดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปรวมในเป้าหมายตั้งแต่ต้น

ในทางกลับกันไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิต และดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดเก็บภาษีอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาที่นำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ จะช่วยให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่สูงมากเกินสถานการณ์  ส่งผลต้นทุนการผลิตในทุกอุตสาหกรรมก็จะไม่เพิ่มสูงมากจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์