'ครม.' จ่อเคาะมาตรการเศรษฐกิจ ค่าแรงขั้นต่ำ – ประกันข้าว – ลดภาษี-อุ้มค่าไฟ

'ครม.' จ่อเคาะมาตรการเศรษฐกิจ  ค่าแรงขั้นต่ำ – ประกันข้าว – ลดภาษี-อุ้มค่าไฟ

จับตา ครม.วันนี้จัดเต็มมาตรการเศรษฐกิจ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ อัดงบประกันราคาข้าว ต่ออายุลดภาษีน้ำมันดีเซล ช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กลุ่มเปราะบาง 8 พันล้านบาท โดยเสนอใช้เงินงบกลางฯ 2 ปีงบประมาณ 65 - 66

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าวันนี้ (13 ก.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เป็นสัปดาห์ที่ 3 ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่ในคดีนายกฯดำรงตำแหน่ง 8 ปี

โดยการประชุม ครม.ในวันนี้จะมีการหารือเรื่องการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม และการบริหารจัดการน้ำ หลังจากหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดรวมทั้ง กทม.ประสบปัญหาอุทกภัย นอกจากนั้นยังมีวาระเศรษฐกิจที่เข้าสู่การพิจารณา และรับทราบของ ครม.อีกหลายวาระได้แก่

ครม.รับทราบ ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2565

กระทรวงแรงงานเสนอ ครม.รับทราบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามมติคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำปี 2565 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค.2565 นี้ โดยภายหลังจาก ครม.อนุมัติจะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

- สรุปผลปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2565 แบ่งเป็น 9 อัตรา

  • ชลบุรี ระยอง ภูเก็ตขึ้นสูงสุด 354 บาท
  • ต่ำสุดอยู่ที่ยะลา ปัตตานี นราธิวาส น่าน และอุดรธานี ปรับขึ้น 328 บาท
  • กรุงเทพและปริมณฑล อยู่ที่ 353 บาท

ทั้งนี้เมื่อมีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 แล้ว คณะกรรมการค่าจ้างได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในส่วนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เพื่อนำเรื่องนี้เสนอครม. พิจารณามอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ครม.เห็นชอบ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคู่ขนานปี 4 ปีการผลิต 2565/66 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท  พร้อมทั้งเสนออนุมัติมาตรการปาล์มน้ำมัน ประกันรายได้ ปี 4 พร้อมมาตรการคูขนาน วงเงินรวม6,437 ล้านบาท

 

คลังเสนอต่ออายุลดภาษีน้ำมันดีเซล

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่จะหมดอายุมาตรการในวันที่ 20 ก.ย.นี้ เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงที่ราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง

 

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

ส่วนมาตรการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน กระทรวงมหาดไทยจะเสนอมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง วงเงิน 8 พันล้านบาท นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่างบประมาณนส่วนนี้จะใช้จากงบกลางฯปี 2565 และงบกลางฯปี 2566 เพื่อดูแลค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 4 เดือน ตั้งแต่ ก.ย. – ธ.ค. สำหรับวาระ ครม.ที่น่าสนใจอื่นๆได้แก่ วาระเพื่อพิจารณา ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง กระทรวงคมนาคมเสนอร่างเอกสาร “ การสนับสนุนร่วมเพื่อการฟื้นฟูภาคการบินพลเรือน

 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอเอกสารแสดงเจตจำนงค์เข้าร่วมข้อริเริ่ม Preventing Zoonotic Disease Emergence (PREZODE)  ขณะที่เรื่องเพื่อทราบได้แก่ สศช.เสนอ ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 /2565 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย

กระทรวงการคลัง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ.2560 – 2564 ประจ าปี 2564 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกหรือบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้หรือทายาท (ฉบับที่..) พ.ศ.... ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมาย ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ... 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ และรองกลงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย และ การปิดกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุง ซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตรา ค่าธรรมเนียม

ป.ป.ท. เสนอร่างพระราชบัญญัติมาตราการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ....  กระทรวงการคลังเสนอการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่คู่สัญญาในการขายที่ดินราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพาทษาของ