CPF จับมือ สตาร์ทอัพ-GC ดันภารกิจความมั่นคงอาหาร แก้สิ่งแวดล้อมทะเล "สงขลา"

CPF จับมือ สตาร์ทอัพ-GC ดันภารกิจความมั่นคงอาหาร แก้สิ่งแวดล้อมทะเล "สงขลา"

CPF จับมือองค์กรพันธมิตร ขับเคลื่อนงานศูนย์ FLEC หนุนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล พร้อมดันแผนงานระยะ 2 ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ "สตาร์ทอัพ" ด้านจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2565 ที่จังหวัดสงขลา นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นระหว่าง 7 องค์กรพันธมิตร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและเป้าหมาย ของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen Life Enhancement Center หรือ ศูนย์ FLEC) ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564-2568)  

นางสาวนาตยา เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ในฐานะกรรมการศูนย์ FLEC กล่าวว่า การดำเนินงานของศูนย์ FLEC ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานประมงและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ช่วยลดการเอาเปรียบแรงงาน แรงงานมีศูนย์รวมในการขอคำปรึกษาในการทำงาน สุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน

ขณะที่บุตรหลานของแรงงานยังได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ได้รับความรู้และฝึกทักษะที่เหมาะสมของเด็ก เป็นการป้องกันการใช้แรงงานเด็กควบคู่กัน ขณะเดียวกัน แรงงานประมงและครอบครัวมีสุขภาวะดีขึ้น ได้เข้าถึงยารักษาโรคพื้นฐาน และมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ศูนย์ FLEC ได้มีส่วนช่วยให้แรงงานและครอบครัวได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งการดูแลสุขภาพและเข้าถึงวัคซีน

รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ช่วยให้แรงงานมีอาหารปลอดภัยบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงวิกฤติ ที่สำคัญ แรงงานยังตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม สนับสนุนให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายชาญชัย โชติชูทิพย์ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา กล่าวว่า สนับสนุนซีพีเอฟ ที่ให้ความสำคัญกับแรงงานในภาคประมงจังหวัดสงขลา เป็นการช่วยเหลือสังคมและประเทศไทย โดยผนึกพลังร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม ในการป้องกันปัญหาค้ามนุษย์

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในห่วงโซ่ประมง ผ่านการจัดตั้งศูนย์ FLEC ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการช่วยเหลือและให้โอกาสต่างๆ แก่แรงงานประมง ครอบครัว และลูกหลานของแรงงาน  สำหรับการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการจัดการปัญหาขยะในทะเลต่อไป
 

สำหรับศูนย์ FLEC ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ เดือน พ.ค.2559 โดย บูรณาการความชำนาญของ 5 องค์กร ได้แก่  

1.องค์การสะพานปลา  

2.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

3.สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

4.ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์)

5.ซีพีเอฟ

ส่วนการดำเนินการ ศูนย์ FLEC ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2564-2568) เพื่อเดินหน้าการป้องกันการค้ามนุษย์ ควบคู่กับส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล  โดยขยายความร่วมมือกับ 2 องค์กร ได้แก่  บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด หรือ GEPP สตาร์ทอัพไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลการบริหารจัดการขยะ และ  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี ซึ่งจะมาช่วยจัดการปัญหาขยะในทะเลและชายฝั่ง

โดยสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการข้อมูลการจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร และนำเทคโนโลยีมาต่อยอดการเพิ่มมูลค่าขยะ ควบคู่กับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานประมงและครอบครัว ลดความเหลื่อมล้ำ และร่วมยุติปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในประเทศที่ยั่งยืน