ดีบุก เมตริกตันละ 1,342,030.00 สังกะสี เมตริกตันละ 118,190.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 1,342,030.00 สังกะสี เมตริกตันละ 118,190.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

ประกาศราคาแร่    
     
    (บาท / หน่วย)
1.ดีบุก เมตริกตันละ 1,342,030.00
2.สังกะสี เมตริกตันละ 118,190.00
3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 611,280.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 17 มกราคม 2565  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2565    
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     
     
     

ดีบุก	เมตริกตันละ 1,342,030.00 สังกะสี เมตริกตันละ 118,190.00