เช็คให้ชัวร์ "ยื่นภาษี 2564" ได้รับเงิน "คนละครึ่ง" ต้อง "เสียภาษี" หรือไม่ ?

เช็คให้ชัวร์ "ยื่นภาษี 2564" ได้รับเงิน "คนละครึ่ง" ต้อง "เสียภาษี" หรือไม่ ?

สรุป "ยื่นภาษี 2564" ประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการ "คนละครึ่ง" รวมถึง "พ่อค้า แม่ค้า" ที่เข้าร่วมโครงการจะต้อง "ยื่นภาษี" หรือ "เสียภาษี" หรือไม่ ?

ช่วงเวลา "ยื่นภาษี 2564" เริ่มต้นขึ้นแล้ว สำหรับผู้มีเงินได้ในปีภาษี 2564 สามารถ "ยื่นภาษี" ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ "E-Filing" เวบไซต์กรมสรรพากร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 8 เม.ย. 2565 

สำหรับปีภาษี 2564 ผู้มีเงินได้ที่เคยได้รับเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐ เช่น "คนละครึ่ง" ในเฟสต่างๆ มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อาจกำลังสับสนว่าเงินส่วนนี้ถูกคิดเป็น "เงินได้พึงประเมิน" ที่ต้องนำไปยื่นภาษีหรือต้องนำไปคำนวณเพื่อ "เสียภาษี" ด้วยหรือไม่ 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อมูลจากกรมสรรพากรในประเด็นดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

  •  ได้รับสิทธิ "คนละครึ่ง" ไม่ต้อง "เสียภาษี" 

ข้อมูลจาก กรมสรรพากร อ้างอิงตามกฎกระทรวง 368 (พ.ศ.2563) ระบุว่า สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งไม่ว่าจะเฟสใด จะไม่สามารถใช้สิทธิ "ช้อปดีมีคืน" และส่วนลด หรือรายได้ส่วนที่ได้จากโครงการ "คนละครึ่ง" ที่ประชาชนผู้ซื้อได้รับจากรัฐให้ถือเป็นรายได้ที่ต้องนําไปรวมคํานวณเสียภาษีเงินได้

ซึ่งคณะรัฐมนตรี และกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา สําหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล โดยกรมสรรพากร อยู่ระหว่างร่างกฎหมายเสนอต่อไป

โดยจะมีการยกเว้นภาษีสําหรับเงินที่ได้รับ ในปีภาษี 2563 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ในปี 2564 และเงินได้ที่ได้รับในปีภาษี 2564 ซึ่ง ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2565

  •  พ่อค้าแม่ค้า เข้าโครงการ "คนละครึ่ง" ยอดขายถึงเกณฑ์ต้อง "เสียภาษี" 

สําหรับพ่อค้าแม่ค้า ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจะต้องมีภาระภาษี โดย "รายได้จากการขาย"คือ ยอดขายปกติ และ "ยอดขายคนละครึ่ง" ซึ่งหมายถึง ยอดขายทั้งส่วนที่ได้รับ จากลูกค้าและส่วนที่ได้รับจากรัฐ รายได้ดังกล่าว ถือเป็น "เงินได้พึงประเมิน" ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร

หากมี "รายได้ถึงเกณฑ์ต้องยื่นภาษี" ทั้งแบบ ภ.ง.ด.94 ยื่นภายในเดือนกันยายน และแบบ ภ.ง.ด.90 ยื่นภายในเดือนมีนาคม ปีถัดไป ซึ่งเกณฑ์ ที่ต้องเสียภาษีคือ คนโสดมีรายได้เกิน 60,000 บาท ต่อปี คนมีคู่สมรส ไม่ว่าจะมีรายได้ฝ่ายเดียวหรือ ทั้งสองฝ่ายรวมกันเกิน 120,000 บาท

ผู้มีเงินได้ตามข้างต้นสามารถ "หักค่าใช้จ่าย" ตามความเป็นจริง (ต้องมีเอกสาร หลักฐานค่าใช้จ่าย) หรือหักเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 60 และหักค่าลดหย่อนได้ตามที่กฎหมายกําหนด

นอกจากนี้ สิ่งที่พ่อค้า แม่ค้า ต้องระวังคือ หากมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนําส่งให้กรมสรรพากร โดยต้องจัดทํารายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ เพื่อยื่นแบบ ภ.พ.30 นําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือน และชําระเงินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปด้วย 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

อ้างอิง: กรมสรรพากร 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์