MSCI ESG Ratings เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ EA เป็น AA ขึ้นแท่น ESG Leader

MSCI ESG Ratings เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ EA เป็น AA ขึ้นแท่น ESG Leader

EA ได้รับผลการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings จากระดับ A สู่ระดับ AA โดย MSCI ESG Research หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก Environment, ESG

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า เปิดเผยว่า "กลุ่ม EA มุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็น Green Product ไม่ก่อมลพิษ โดยพัฒนา พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ (Commercial EV) ทั้งรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า และเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม"

โดยก่อนหน้านี้ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ เคยได้รับผลการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings จาก MSCI ในระดับ A ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน อีกทั้งในปีนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental , Social and Governance หรือ ESG)

 บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับผลการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings ในระดับ AA ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม ESG Leader โดยบริษัทพร้อมสานต่อนโยบายและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเป้าของบริษัทที่จะร่วมผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของไทย และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม"