“น้ำเสีย”จากเมืองที่เติบโตสูง

“น้ำเสีย”จากเมืองที่เติบโตสูง

อีอีซีกำลังเผชิญจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นนำมาซึ่งของเสียที่เพิ่มขึ้น รายงานเผยถึงคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำเสียจากชุมชนจะเพิ่มขึ้น จากปีฐาน 2563 ที่ เฉลี่ย  150 ลิตรต่อคนต่อวัน 

เอกสารประกอบการประชุมนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อประเมินศักยภาพการรองรับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(จ.ระยอง) โครงการการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(ระยะที่ ๒) พ.ศ. 2565-2569  จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆ นี้  สาระส่วนหนึ่งระบุถึง 

สถานการณ์และแนวโน้มประชากร ประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในปีพ.ศ. 2562 มีจำนวน 3,013,167 คน และมี ประชากรแฝง 1,299,000 คน  รวมประชากรในพื้นที่ EEC ประมาณ 4,312,167 คนและจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน 29,947,030  คน การคาดการณ์จำนวนประชากรของพื้นที่ EEC จะเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น  5,859,509 คน

จำนวนคนที่เพิ่มขึ้นนำมาซึ่งของเสียที่เพิ่มขึ้น รายงานเผยถึงคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำเสียจากชุมชนจะเพิ่มขึ้น จากปีฐาน 2563 ที่ เฉลี่ย  150 ลิตรต่อคนต่อวัน