Company Focus:SIRI_300757

Company Focus:SIRI_300757

ติดตาม..แผนการลดค่าใช้จ่าย

อาจยังมีแรงกดดันจากค่าใช้จ่าย

แม้ว่าแผนธุรกิจของ SIRI .ในอนาคตที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นจากค่าใช้จ่ายจากการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ โดยบริษัทคาดค่าใช้จ่ายขายและบริหารจะมีสัดส่วนต่อยอดขายลดลงอยู่ในระดับ 17%-18% จากเดิมที่ระดับ 20%-22% เพื่อต้องการเน้นความสามารถในการทำกำไรให้ดีขึ้นจาก ในขณะที่ SIRI ยังคงเป้ายอดขายของปี 57 ไว้เดิมที่ระดับ 3 หมื่นล้านบาท แต่มียอดขายช่วง 1H57 ทำได้เพียง 4.2 พันล้านบาท คิดเป็น 14% ประกอบกับการแข่งขันสร้างยอดขายในช่วง 2H57 อาจยังทำให้การเร่งยอดขายยังคงต้องใช้เม็ดเงินในการโฆษณาเพื่อเร่งยอดขายให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเรายังคงระดับประมาณการค่าใช้จ่ายขายและบริหารเดิมที่ 20% ซึ่งอยู่ในฐานของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3ปีที่ผ่านมา

ภาระหนี้ยังอยู่ระดับสูงกว่ากลุ่ม

เราคาดว่า SIRI จะมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นโดยคาดได้รับเงินราว 4.7 พันล้านบาท ภายใต้สมมุติฐานเงื่อนไขการเพิ่มทุนที่ 3:1 ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนจากเดิม สัดส่วนหนี้สินมีภาระดอกเบี้ยลดลงจาก 2.1 เท่าเป็น 1.5 เท่า ซึ่งยังค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่อยู่อาศัยในตลาดที่เราดูแลเพียง 0.9 เท่า ขณะที่ในอนาคต บริษัทยังคงแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ต่อเนื่องในอนาคต อาจมีผลต่อสัดส่วนหนี้สินต่อทุนดังกล่าวมีโอกาสปรับขึ้นจากระดับดังกล่าวได้เช่นกัน

คงประมาณการเดิม

จากงานในมือระดับสูงที่ 5.4 หมื่นล้านบาท ยังคงรองรับการบันทึกรายได้ที่ต่อเนื่อง 2 ปีข้างหน้าของผลประกอบการต่อเนื่องไปในปี 57 ราว 1.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นแผนการรับรู้รายได้ของสินค้าคอนโดมีเนียมซึ่งเป็นไปตามแผนการโอนกรรมสิทธิ์มากกว่า 9 แห่งขณะที่ งานในมือราว 2.3 ล้านบาท จะรอบันทึกรายได้ในปี 58 ซึ่งคิดเป็น 75% ของประมาณการทั้งปี ซึ่งเรายังคงประมาณการปี 57 และ 58 เดิม ที่ 2.9 หมื่นล้านบาท และ 3.2 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ

ปรับคำแนะนำ “ขาย”

เราปรับคำแนะนำ เป็น“ ขาย” จาก “ซื้อเก็งกำไร” เราคาดว่าปัจจัยเสี่ยงของบริษัทยังคงมาจาการเร่งยอดขายให้เติบโตซึ่งยังอาจมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในระยะถัดไป รวมถึงการควบคุมหนี้ที่อยู่ในระดับสูงซึงบริษัทยังคงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อการพัฒนาโครงการใหม่ สำหรับผลกระทบจากการคำนวณ Dilution Effect ของการเพิ่มทุนในสัดส่วน 3:1 ที่ 25% (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงWarrant กับ ESOP# 7 ยังต้องใช้เวลา และราคาแปลงสภาพค่อนข้างสูงที่ 2.50 บาท ) จากราคาเหมาะสมปี 58 ที่ 2.60 บาท (อ้างอิง PER 10 เท่า) ก่อน XR หลังการเพิ่มทุนจะมีราคาเหมาะสม ที่ 1.94 บาท

Investment Case

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจเพื่อขาย โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง 2. ธุรกิจเพื่อให้เช่าอาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ขายสิทธิการเช่า และธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์