ตลท.ขึ้นHหุ้นตงฮั้วยกเลิกร่วมทุนสปริงนิวส์

ตลท.ขึ้นHหุ้นตงฮั้วยกเลิกร่วมทุนสปริงนิวส์

ตลท.ขึ้น H หุ้น "ตงฮั้ว" ยกเลิกร่วมทุน "สปริงนิวส์" - ขายหุ้น "มิลล์เลี่ยน ไมล์ส"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า เนื่องจาก บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (TH) ได้แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จำกัด ทั้งหมด จำนวน 9,095,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.63 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 21.33 บาท รวมมูลค่า 193,996,350 บาท ให้กับบริษัท อาร์.เอส.พี.สตีล จำกัด โดยกำหนดชำระเงินภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 และอนุมัติให้ TH ยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด โดยกำหนดคืนเงินมัดจำ จำนวน 250,000,000 บาท พร้อมค่าเสียโอกาสในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ THในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้ขอให้ TH ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จำกัด และการยกเลิกการเข้าลงทุนในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่นเนื่องจากการทำธุรกรรมดังกล่าวมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและสารสนเทศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนทั่วไป แต่ TH ไม่สามารถชี้แจงสารสนเทศดังกล่าวได้

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้นเครื่องหมาย H (Halt) เพื่อหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TH เป็นการชั่วคราวตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จนกว่าบริษัทจะได้ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลสำคัญดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์โดยครบถ้วนชัดเจน