DITTO ผนึก TEAMG เซ็น เอ็มโอยู ร่วมมือนำความเชี่ยวชาญแต่ละฝ่ายต่อยอดธุรกิจ

DITTO ผนึก TEAMG เซ็น เอ็มโอยู ร่วมมือนำความเชี่ยวชาญแต่ละฝ่ายต่อยอดธุรกิจ

"ดิทโต้" ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง "ทีม คอนซัลตื้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์" มุ่งเน้นการบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน หนุนเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองฝ่าย โดยจะมีการแถลงชี้แจงรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ (9มิ.ย.)

นายฐกร  รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ DITTO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัทได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์  แมเนจเมนท์ (TEAMG)   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เพื่อดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน เช่น ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดควมเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองฝ่าย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยจะมีการแถลงชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 9 มิถุนายน นี้

โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 และสิ้นสุดในวันที่ 7 มิถุนายน2568 หรือระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันให้ขยายออกไป

 

อนึ่ง นายธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ถือหุ้นใหญ่ DITTO ได้เข้าถือหุ้น TEAMG สัดส่วน 12.51%  (ข้อมูล วันที่ 6 พ.ค.65) ซึ่งได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 เหนือ บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด ในเครือ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ที่ถือหุ้นอยู่ 9.90% 

ปัจจุบัน DITTO มีธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล ประกอบด้วย การให้บริการบริหารจัดการระบบงาน (Business Process Outsourcing หรือ BPO) โดยมุ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การจำหน่ายระบบบริหารจัดการเอกสาร และงานโครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร คิดเป็นสัดส่วน 39% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 63 และมีอัตราเติบโตโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา

2. ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ มุ่งเน้นในโครงการที่มีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ คิดเป็นสัดส่วน 30.7% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 63 และ 3. ธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน 30.3% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 63

 

นายอภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ  TEAMG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DITTO) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และ เครื่องพิมพ์อย่างครบวงจร (Document and Data Management Solutions) และรับเหมาวิศวกรรมด้าน เทคโนโลยีสำหรับโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงเบื้องต้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันดำเนินธุรกิจ (Collaboration) โดยมุ่งเน้น การบูรณาการความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน เช่น ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองฝ่าย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)

สำหรับ TEAMG เป็นผู้ให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Service) แบ่งประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทำรายงาน หรือ Study & Design 2.ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง หรือ Project Management & Construction Supervision หรือ PMSC และ 3.ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related business)