หลักสูตร สยบข้อขัดแย้งอย่างไร ให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

หลักสูตร สยบข้อขัดแย้งอย่างไร ให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

• คลี่ความเข้าใจ ปรับ Mindset เรื่องข้อขัดแย้งในการทำงาน
o ประโยชน์ และ โทษ ของความขัดแย้งในที่ทำงาน

• สยบข้อขัดแย้ง แบบ รู้เขา รู้เรา เชิงจิตวิทยา
o เข้าใจจิตวิทยาคน ที่ส่งผลต่อวิธีที่แต่ละคนใช้ในการแก้ความขัดแย้ง
o เรียนรู้วิธีถอดรหัส DNA ของมนุษย์ 4 รูปแบบเชิงจิตวิทยา
o เข้าใจจิตวิทยาของตนเอง โดยการประเมินด้วยเครื่องมือวัดจิตวิทยา
o อ่านคู่เจรจาให้ขาด เพื่อแก้ปัญหาได้แบบ รู้เขา รู้เรา

• เพิ่มทางเลือก และทักษะในการบริหารข้อขัดแย้ง ด้วยหลักการที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในวงการเจรจาระดับโลก
o เข้าใจ 5 กลยุทธ์ในการบริหารข้อขัดแย้ง
o เข้าใจความถนัด จุดแข็ง และจุดจำกัด ของตนเองในการแก้ข้อขัดแย้ง โดยการประเมินด้วยเครื่องมือวัดความถนัดการบริหารข้อขัดแย้ง
o เรียนรู้วิธีการเลือกใช้แต่ละกลยุทธ์
o ฝึกฝน เพิ่มทักษะโดยการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรม

• วิธีนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ทันที
o มีแนวทางการพัฒนาตนที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ทันที

7 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้

อัตราท่านละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
*จำนวนจำนวนผู้เข้าอบรม
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%

หมายเหตุ
มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงแรมและห้องอบรม พร้อมจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ห้องอบรมจัดที่นั่งเว้นระยะห่างบุคคล 1- 2 เมตร (ระยะปลอดภัย) และรับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่>> bangkokbiznews.com/kt/media/training/10.07-conflict/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> www.bangkokbiznews.com/training

แชร์ข่าว :