สกมช. จับมือ CompTIA ปั้นผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ซิเคียวริตี้ป้อนอุตสาหกรรม

สกมช. จับมือ CompTIA ปั้นผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ซิเคียวริตี้ป้อนอุตสาหกรรม

สกมช. จับมือ CompTIA จัดทำโครงการ Up Skill ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ เปิดโอกาสให้คนไอทีวัดระดับความสามารถ แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร เสริมความมั่นคงปลอดภัยภาคธุรกิจ บริการภาครัฐ

พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า จากปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งในระดับโลกและของประเทศไทย ซึ่งทำให้ที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคธุรกิจ หรือบริการภาครัฐที่สำคัญ

สกมช.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ล่าสุด ร่วมมือกับ CompTIA ประเทศไทย องค์กรที่ออกประกาศนียบัตรให้การรับรองบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสากล จัดทำโครงการ “Up Skill” ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้

โดยครั้งนี้หวังมอบโอกาสให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้ฝึกอบรมพร้อมทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง โดยการสอบประกาศนียบัตรด้านต่างๆ ของ CompTIA ในราคาพิเศษ 4,800 บาท จากมูลค่าปกติ 25,000 บาท

สำหรับ ประกาศนียบัตรด้านต่างๆ ของ CompTIA มีเนื้อหาสาระที่สำคัญ ดังนี้ CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) เป็นประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิค ที่มีการประยุกต์หลักการของการวิเคราะห์พฤติกรรมของข้อมูลการจารจรคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ขณะที่ CompTIA Linux+ เป็นประกาศนียบัตรสำหรับผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้ดูแลระบบ Linux, CompTIA Cloud+ เป็นประกาศนียบัตรสำหรับผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้ดูแลระบบ Cloud, CompTIA Project+ เป็นประกาศนียบัตรสำหรับผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ ขนาดกลางและขนาดเล็กในองค์กร

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครผ่านช่องทาง link: https://forms.gle/ch7s99wvsw52kSdr8 หรือ QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 24:00 น. และจะได้รับอีเมลยืนยันสิทธิ์ และ link ในการทำข้อสอบภายในวันที่ 20 ส.ค. 2565 และสามารถเข้าทำข้อสอบได้พร้อมกันในวันที่ 21 ส.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00 น.

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคนที่จะได้รับสิทธิ์เข้าฝึกอบรม และสอบประกาศนียบัตร CompTIA ทั้ง 5 หลักสูตร คือจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุด หรือตามเงื่อนไขที่ สกมช. กำหนด

จากนั้นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าฝึกอบรมแบบ on-site ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางสกมช.กำหนด