‘ดีจีเอ’จุดพลุศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

‘ดีจีเอ’จุดพลุศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ

หนุนการพัฒนาเอไอในประเทศไทย เล็งพัฒนาแพลตฟอร์ม-บุคลากร สร้างคอมมูนิตี้ พร้อมผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารและบริการภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เปิดตัว “ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ ดีจีเอ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับให้คำปรึกษาด้านการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(เอไอ) ให้กับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย

เขากล่าวว่า ประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเอไอให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและสามารถประยุกต์ใช้ในบริบทที่หลากหลาย ย่อมสร้างความได้เปรียบในหลากหลายมิติ เช่น การประยุกต์ใช้ในการทำงานของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มศักยภาพด้านผลผลิต ตลอดจนยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ

ข้อมูล Government Artificial Intelligence Readiness Index 2019 ระบุว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 56 จาก 196 ประเทศ ปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 60 เนื่องจากประเทศต่างๆ เริ่มตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมด้านเอไอมากขึ้น ดังนั้นภาครัฐจำเป็นต้องมีการวางยุทธศาสตร์ชาติด้านเอไออย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจุบัน เอไอถือเป็นเทคโนโลยีที่ประเทศไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเข้ามารองรับความต้องการ เนื่องจากการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขานี้จะใช้เวลานาน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องลงทุนในมูลค่าที่สูง ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแนวความคิดที่จะรวบรวมผลงานเอไอพร้อมใช้ และผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอที่มีความตั้งใจพัฒนาเพื่อประเทศไทย มาพบปะหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีนี้ร่วมกัน

รวมไปถึงการสร้างชุมชนเอไอ (AI Community) ผ่านศูนย์ดังกล่าวด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคการศึกษา เพื่อให้เอไอสร้างผลงานและแจ้งเกิดอย่างเป็นรูปธรรม

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ดีจีเอ) กล่าวเสริมว่า 3 พันธกิจหลักประกอบด้วย 1.สร้างเครือข่ายอีโคซิสเต็มระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และนักพัฒนา 2.พัฒนาแพลตฟอร์ม 3.บุคลากร บทบาทหน้าที่หลักๆ คือการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐสามารถให้บริการสาธารณะในช่องทางดิจิทัลได้ โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สำหรับเป้าหมาย เบื้องต้นนำร่องโครงการแชทบอท โดยเริ่มประยุกต์ใช้ไปแล้วกับอีอีซี รวมถึงระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการบริหารจัดการอาคารซึ่งมีการใช้งานไปแล้วกว่า 1,000 หน่วยงาน ปีหน้ามุ่งทำให้คอมมูนิตี้เกิดขึ้น

ดีจีเอหวังเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนระบบนิเวศของนวัตกรรมด้าน GovTech สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการนำเอไอมาปรับใช้กับงานภาครัฐ