"ศุภชัย" ลุยภารกิจสภาดิจิทัล-หนุนไทยทรานส์ฟอร์มระดับโลก

"ศุภชัย" ลุยภารกิจสภาดิจิทัล-หนุนไทยทรานส์ฟอร์มระดับโลก

“ศุภชัย” เร่งภารกิจสภาดิจิทัลฯ ช่วยประเทศไทยทรานส์ฟอร์มแข่งขันได้ระดับโลก หนุนไทยขึ้นดิจิทัลฮับประเทศเพื่อนบ้าน

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (สภาดิจิทัลฯ) กล่าวภายในงาน “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” ในช่วงการบรรยายในหัวข้อ "Bring Digital Future to Everyone : Making Changes to Remap Thailand in the Digital World" ว่า ภารกิจเร่งด่วนที่สภาดิจิทัล จะเร่งทำเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ คือ การช่วยสร้างมาตรฐานและตัววัดใหม่ให้อุตสาหกรรมดิจิทัล ,การบูรณาการทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่าน , การสร้างบุคลากรในทักษะใหม่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติให้คนในระบบอุตสาหกรรม รวมถึงคนรุ่นใหม่ในการปรับตัว สนับสุนให้อุตสาหกรรมเกิดความตื่นรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล

“มุ่งเน้นพัฒนาสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลฮับ ศูนย์กลางที่สนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันทำให้ประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความเข้มแข่งสามารถแข่งขันในระดับโลกได้พัฒนาเทคโนโลยี”

157226326690

ทั้งนี้ เพื่อให้ถึงตามภารกิจที่สภาดิจิทัลกำหนดไว้ จึงต้องมีแนวทางที่ต้องดำเนินการ คือ การปรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลใหม่ การเปิดทางให้เกิดการลงทุนให้เพียงพอสำหรับธุรกิจ สร้างความมั่นใจและความไว้วางใจ , สร้างนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา, สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

นายศุภชัย กล่าวว่า ทักษะด้านข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนให้ทันแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน องค์กรยุคใหม่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล จะทำให้การดำเนินธุรกิจมีความความแม่นยำ ลดความผิดพลาด ลดต้นทุน

โจทย์ของธุรกิจในวันนี้ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ที่มีความคิดที่ต้องปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนก่อน เปลี่ยนให้เร็ว โดยพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จที่ผ่านมาคือจุดเริ่มต้นของความล้มเหลว” นายศุภชัย กล่าว